Praktické lekárnictvo 4/2020

Analýza liečby chorôb horných a dolných dýchacích ciest vo vybranej alergologickej a imunologickej ambulancii

doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, PhD., PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.,, PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD., PharmDr. Marcela Gogová

Alergické ochorenia horných a dolných dýchacích ciest sa čoraz častejšie vyskytujú u pacientov rôzneho veku. Tieto ochorenia úzko súvisia so zmenou životného prostredia, klimatickými zmenami, nárastom počtu alergénov, ale aj osobitným imunitným systémom organizmu. Článok sa zaoberá alergickými ochoreniami horných a dolných dýchacích ciest. Analyzuje údaje od pacientov vybranej alergologickej a imunologickej ambulancie získané analýzou lekárskych predpisov v priebehu troch mesiacov (december 2018, január a február 2019). Výsledky sú analyzované z hľadiska pohlavia, veku, diagnózy a liečby. Najvyskytovanejším alergickým ochorením horných dýchacích ciest bola alergická rinitída a dolných dýchacích ciest bronchiálna astma. Medzi pacientmi prevažovali viac muži ako ženy. Vekový priemer pacientov chorých na alergické ochorenia dýchacích ciest bol od 26 až 45 rokov. Pri alergických pacientoch vzhľadom na ich stúpajúci počet by sa mala zvýšiť pozornosť na účinnú prevenciu. Dôležité je správne posilnenie imunity užívaním prebiotík, ale aj zlepšením kvality ovzdušia elimináciou škodlivín. Jednou z možností, ako pomôcť pacientovi s alergiou je aj to, že sa my lekárnici budeme čoraz viac vzdelávať v tejto téme rozširovaním vedomostí v rámci tejto problematiky.

Kľúčové slová: alergia, dýchacie cesty, ochorenia dýchacích ciest, liečba, lekársky predpis

Analysis of treatment of upper and lower respiratory tract diseases in selected allergological and immunological clinic

Allergic diseases of the upper and lower respiratory tract are increasingly occurring in patients of all ages. These diseases are closely related to environmental change, climate change, an increase in the number of allergens, but also to the body‘s special immune system. The article deals with allergic diseases of the upper and lower respiratory tract. It analyzes data from patients of a selected allergology and immunology outpatient clinic obtained by analyzing medical prescriptions for a period of three months (December 2018, January and February 2019). The results are analyzed from gender, age, diagnosis and treatment point of view. The most common allergic disease of the upper respiratory tract was allergic rhinitis and bronchial asthma in the lower respiratory tract. Patients were predominantly male. The mean age of patients with allergic respiratory diseases ranged from 26 to 45 years. Due to increasing number of allergic patients, attention should be paid to effective prevention of the disease. It is important to properly strengthen immunity by using prebiotics, but also by improving air quality by eliminating pollutants. One of the ways to help patients with allergy is that pharmacists will be increasingly educated in this topic by expanding their knowledge in this area.

Keywords: allergy, air passages, respiratory diseases, treatment, medical prescription