Praktické lekárnictvo 4/2017

Analýza vývoja spotreby liekov v počte definovaných denných dávok v podmienkach Slovenskej republiky

Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc (HTA), PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD., PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.

Hlavným cieľom predloženej vedeckej práce bolo analyzovanie spotreby liekov v počte definovaných denných dávok za desaťročné obdobie (od roku 2007 do roku 2016) v podmienkach Slovenskej republiky.Údaje pre predloženú vedeckú prácu boli získané spracovaním hlásení distributérov liekov Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv v Bratislave.K základným sumárnym údajom o spotrebe balení liekov boli pripojené údaje o maximálnej cene liekov a spotreba v definovaných denných dávkach v zmysle údajov Svetovej zdravotníckej organizácie.Na základe predloženej práce môžeme konštatovať signifikantný nárast spotreby liekov v definovaných denných dávkach od roku 2007 do 2010.V roku 2010 dosiahla spotreba liekov hodnotu 3 797 647 073 DDD.V rokoch 2011 a 2012 dochádza k poklesu spotreby liekov až na úroveň 3 618 378 002 DDD.K následnému postupnému nárastu spotreby liekov dochádza od roku 2013 do 2016, pričom spotreba liekov dosiahla v roku 2016 hodnotu 4 321 724 077 DDD.Predložená analýza môže byť podkladom na vykonávanie utilizačných štúdií a aplikovanie systémových opatrení pri regulácii procesu liekovej politiky v Slovenskej republike.

Kľúčové slová: lieková politika, spotreba liekov, definovaná denná dávka

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Trends in consumption of drugs based on defined daily doses in the Slovak republic

The aim of this study was to analyze the consumption of drugs in defined daily doses during the ten years period ( from 2007 to 2016 ) in the Slovak Republic.Sales data of wholesalers, which are legally obliged to provide information to the State Institute for Drug Control were used for the analysis.Data about maximum prices of medicinal products and consumption based on defined daily doses in accordance with the classification of the World Health Organisation were incorporated.The collected data showed a significant increase in consumption of drugs from 2007 to 2010 in defined daily doses.In the study, the consumption of drugs in 2010 at the level of 3 797 647 073 DDD can be seen.There was a moderate decrease in consumption based on defined daily doses from 2011 to 2012.The consumption of drugs in 2012 at the level of 3 618 378 002 DDD can be seen.Data showed increase in consumption of drugs from 2013 to 2016.The consumption of drugs based on defined daily doses was in 2016 at the level of 4 321 724 077 DDD.The analysis can be supportive for utilization studies and application of systematic arrangements for regulations of drug policy in the Slovak Republic.

Keywords: drug policy, consumption of drugs, defined daily dosis