Pediatria pre prax 2/2023

Postcovidové komplikácie v detskom veku

MUDr. Dušana Moravčíková, MUDr. Lenka Kapustová, PhD., Prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, prof. MUDr. Karol Králinský, PhD., prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

Koronavírus SARS-CoV-2 patrí medzi vírusy, ktoré spôsobujú ťažký akútny respiračný syndróm. Vírus bol identifikovaný v roku 2019 a ako je známe, infekcia mala pandemický rozsah. Kým dominujúcim príznakom ochorenia v dospelom veku sú jednoznačne závažné respiračné ťažkosti charakterizované predovšetkým vírusovou pneumóniou s možným respiračným zlyhaním, ochorenie v detskom veku prebieha zväčša asymptomaticky alebo s veľmi miernymi príznakmi. Aj keď priebeh vírusového ochorenia nemusí byť vážny, detskí pacienti ostávajú vulnerabilnou skupinou, a to najmä z dôvodu vývoja tzv. postcovidových komplikácií či postcovidového syndrómu. Najzávažnejšou komplikáciou naďalej ostáva multisystémový zápalový syndróm (MIS-C), nemenej dôležitými sú však prejavy tzv. long covidu, ktorý významne ovplyvňuje najmä kvalitu života detských pacientov po prekonaní infekcie. Cieľom práce je poukázať systematicky na najčastejšie postcovidové komplikácie a možnosti ich skríningu a manažmentu v ambulanciách primárneho kontaktu. Včasné a správne rozpoznanie príznakov postcovidových komplikácií a ich následná správna liečba vedie k včasnej kurabilite a významnému zlepšeniu kvality života detských pacientov.

Kľúčové slová: koronavírus, MIS-C, long covid, postcovidové komplikácie, skríning, manažment

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Post-covid complications in children

SARS-CoV-2 coronavirus belongs to the group of viruses which can cause severe acute respiratory syndrome. The virus was identified in 2019 and the infection spread world widely. The main symptoms in adults are severe respiratory symptoms characterized primarily by viral pneumonia with possible respiratory failure. However, the disease in childhood is mostly asymptomatic or with a very mild course. Although the course of the viral disease itself may not be serious, pediatric patients remain a vulnerable group, mainly due to the development of the so-called post-covid complications or post-covid syndrome. The most serious complication after the acute disease in children is still the multisystem inflammatory syndrome (MIS-C). No less important is so-called long covid, which significantly affects the quality of life of paediatric patients after overcoming the infection. The aim of our work is to point out the most common post-covid complications and the possibilities of their screening and management by paediatricians. Early and correct recognition of the symptoms of MIS-C and long covid and their subsequent proper treatment can lead to early recovery and a significant improvement in the quality of life of patients.

Keywords: coronavirus, MIS-C, long covid, post-covid, screening, management