Pediatria pre prax 1/2024

Pectus excavatum vo svetle aktuálnych diagnostických možností

MUDr. Pavol Omaník, PhD., MUDr. Veronika Schmidtová, RNDr. Eva Štefánková, PhD., Mgr. Lenka Matejáková, doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD., doc. MUDr. Peter Olejník, PhD., MUDr. Igor Béder, PhD., doc. MUDr. Jozef Babala, PhD.

Štandardnými vyšetrovacími metódami pri diagnostike pectus excavatum sa stali kardiologické vyšetrenie s echokardiografiou, spirometrické vyšetrenie a CT hrudníka. Na ich podklade je možné potvrdiť alebo vylúčiť kompromitáciu kardiorespiračného systému, vizualizovať morfológiu samotnej deformity a jej vzťah k vnútrohrudným orgánom. CT vyšetrenie je však spojené s nezanedbateľnou dávkou ionizujúceho žiarenia a echokardiografické vyšetrenie je častokrát technicky limitované samotnou prítomnosťou deformity prednej hrudnej steny. Najnovšie diagnostické modality (3D sken, kardio MR) tieto obmedzenia prekonávajú – sú neinvazívne, nepracujú s röntgenovým žiarením a pridávajú do výsledkov diagnostiky ďalšie významné parametre. Autori v predkladanej práci dokumentujú prínos klinickej antropometrie a 3D optického skeneru v procese diagnostiky a liečby pacientov s pectus excavatum a kardio MR v predoperačnom zhodnotení stavu ich kardiovaskulárneho systému. Záverom predstavujú najnovší diagnostický algoritmus u pacientov s pectus excavatum.

Kľúčové slová: pectus excavatum, diagnostika, klinická antropometria, 3D sken, kardio MR

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Pediatria pre prax. Objednať časopis

Pectus excavatum in the light of current diagnostic modalities

Cardiologic examination with echocardiography, spirometric examination, and chest CT scan have become the standard examination methods for the diagnosis of pectus excavatum. Based on them, it is possible to confirm or exclude the compromise of the cardio-respiratory system, to visualize the morphology of the deformity and its relationship to the intrathoracic organs. However, CT examination is associated with a non-negligible dose of ionizing radiation, and echocardiographic examination is often technically limited by the character of anterior chest wall deformity. The recent diagnostic modalities (3D scan, cardio MRI) overcome these limitations – they are non-invasive, do not work with X-rays and add several important outcomes to the diagnostic process. The authors document the contribution of clinical anthropometry and a 3D optical scanner in the diagnostics and treatment of patients with pectus excavatum, and with cardio-MRI in the preoperative evaluation of the cardiovascular system. In conclusion, they introduce the recent diagnostic algorithm for pectus excavatum patients.

Keywords: pectus excavatum, diagnostics, clinical anthropometry, 3D scan, cardio MRI