Pediatria pre prax 1/2020

Mukormykóza ako život ohrozujúca komplikácia pacientov s akútnou leukémiou

MUDr. Eva Bačová, MUDr. Filip Chovanec, MUDr. Miroslava Makohusová, PhD., MUDr. Stanislava Hederová, MUDr. Martina Mikesková, MUDr. Andrea Hrašková, prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc., prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., Mgr. Pavlína Volfová, Ph.D., doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.

Invazívne mykotické infekcie (IFI) predstavujú život ohrozujúcu komplikáciu liečby imunokompromitovaných pacientov, obzvlášť pri hematologických malignitách. Mukormykóza je, po aspergilovej a kandidovej infekcii, tretia najčastejšia príčina invazívnych mykóz. Prvé symptómy sú väčšinou nešpecifické, čo môže viesť k oddialeniu diagnózy a liečby. Cieľ: Cieľom tejto práce je súhrn literárnych údajov o mukormykóze a prezentácia kazuistiky pacientky s akútnou leukémiou, u ktorej bola diagnostikovaná táto infekcia na Klinike detskej hematológie a onkológie v Bratislave. Retrospektívne boli vyhodnotené rizikové faktory, klinické symptómy, zobrazovacie a laboratórne nálezy a výsledok liečby. Prípad (kazuistika): Opisujeme kazuistiku 6-ročnej pacientky s diagnózou akútnej lymfoblastovej leukémie. Počas indukčnej liečby sa u pacientky rozvinula febrilná neutropénia nereagujúca na kombinovanú antibiotickú a podpornú liečbu. U pacientky sa objavila pansinusitída a následná orbitocelulitída. Vyšetrením biologického materiálu sa nám podarilo identifikovať pôvodcu ochorenia – Rhizopus sp. Pacientka dostávala kombinovanú antimykotickú liečbu, avšak jej stav progredoval do rozšírenia patologického procesu do centrálnej nervovej sústavy (CNS). Podstúpila radikálnu chirurgickú resekciu postihnutého tkaniva. T. č. pokračuje v antimykotickej a onkologickej terapii, pretrváva u nej remisia základného ochorenia a je v dobrom klinickom stave. Záver: Mukormykóza je invazívna mykotická infekcia s vysokou morbiditou a mortalitou. Na zvládnutie ochorenia je nevyhnutná včasná diagnostika a skorý začiatok efektívnej terapie, ktorou je kombinácia amfotericínu B a chirurgickej liečby.

Kľúčové slová: mukormykóza, akútna leukémia, Rhizopus

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Mucormycosis as a life-threatening complication in patients with acute leukemia

Invasive fungal infections (IFI) are a life-threatening complication of treatment in immune-compromised, especially haemato- oncological, patients. Mucormycosis is the third leading cause of IFI following Aspergillus and Candida species. The first clinical symptoms are usually non-specific and thus may result in delayed diagnosis and treatment. Purpose: The objective of this report is to summarize current literature data about mucormycosis and to present the case of a patient with acute lymphoblastic leukemia who developed this infection in our center. Risk factors for the development of mucormycosis, clinical symptoms, radiologic findings, laboratory results, and outcome are evaluated retrospectively. Case: We describe the case of a 6-year-old female patient with acute lymphoblastic leukemia. During the induction phase of therapy, the patient developed febrile neutropenia and did not respond to the treatment with a combination of antibiotics and supportive therapy. Pansinusitis and orbitocellulitis developed. The etiological agent was identified by examination of the biological material as Rhizopus sp. The patient was treated by a combination of antimycotic drugs, but her condition progressed to the dissemination of the infection to the central nervous system (CNS). She underwent radical surgical resection of affected tissue. At present, still being treated by antimycotic and oncology treatment, her oncologic disease is in remission and her general clinical condition is good. Conclusion: Mucormycosis is an IFI with high morbidity and mortality. Early diagnosis and initiation of effective therapy with the combination of amphotericin B and surgery are necessary to enable a favourable outcome.

Keywords: mucormycosis, acute leukemia, Rhizopus