Pediatria pre prax 3/2011

Metabolický syndróm u detí a úskalia jeho diagnostiky

prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., mim. prof., MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc., MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MUDr. Eva Vitáriušová, PhD., MUDr. Katarína Babinská, ml.

So stúpajúcou prevalenciou exogénnej obezity v detskom veku je pozorovaný i častejší výskyt zmien v lipidovom a sacharidovom metabolizme. Tieto zmeny ako aj obezita a arteriálna hypertenzia sa združujú v metabolickom syndróme. Cieľom práce bolo zhodnotiť výskyt metabolického syndrómu a jeho jednotlivých komponentov v skupine 77 obéznych detí vo veku od 10 do 16 rokov. U pacientov sme zistili zvýšené hladiny triacylglycerolov (53,3 %) a nízke HDL frakcie cholesterolu (54,4 %). Takmer 8 % z nich trpelo poruchou glukózovej tolerancie. Na základe IDF kritérií sme v tejto skupine diagnostikovali metabolický syndróm u 32,5 % pacientov, pričom použitím percentilových hraničných kritérií pre krvný tlak stúpol ich podiel na 39 %. V predkladanej práci poukazujeme na úskalia diagnostiky metabolického syndrómu vzhľadom na menlivosť jeho základných klinických čŕt v detskom veku. Na základe našich skúseností poukazujeme, že každý komponent metabolického syndrómu si vyžaduje samostatnú pozornosť a prevažne nefarmakologickú liečbu.

Kľúčové slová: obezita, detský vek, metabolický syndróm.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Metabolic syndrome in children and its diagnostic problems

Following an increasing prevalence of exogenous obesity in children there is an evidence of more frequent changes in their lipid and glucose metabolism. These metabolic changes together with obesity and arterial hypertension are a part of metabolic syndrome. The aim of study was to evaluate the incidence of metabolic syndrome and its clinical features in 77 obese children aged from 10 to 16 years. There were increased levels of triglycerides (53,3 %), low HDL cholesterol levels (54,4 %) present and almost in 8 % of them impaired glucose tolerance appeared. Based on IDF criteria we have diagnosed metabolic syndrome in 32,5 % in studied group, while using percentile borderline criteria for blood pressure the percentage of children with metabolic syndrome increased to 39 %. In the present paper we point out on problems in making the diagnosis of metabolic syndrome in children regarding to variability of presence its clinical features in this age. Based on our experience we suggest that each component of metabolic syndrome requires special notice and mostly non-pharmacological treatment.

Keywords: obesity, childhood, metabolic syndrome.