Pediatria pre prax 6/2022

Manažment varikokély v detskom a adolescentnom veku

Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Varikokéla je klinicky definovaná ako abnormálna dilatácia žíl pampiniformného venózneho plexu a testikulárnych žíl s kontinuálnym alebo intermitentným refluxom venóznej krvi. Fyzikálne vyšetrenie je štandardnou diagnostickou metódou na detekciu varikokély a ultrasonografia je primárnou zobrazovacou modalitou. Aj keď mnoho štúdií preukázalo súvislosť medzi varikokélou a testikulárnou dysfunkciou prejavujúcou sa v konečnom dôsledku ako porucha fertility, len 20 % mužov s varikokélou je subfertilných. Správny výber pacienta, ktorému liečba varikokély prinesie prospech, a voľba najvhodnejšej liečebnej metódy stále zostávajú kontroverznou témou. U dospievajúcich existuje teoretická možnosť dosiahnuť dobiehajúci rast a pravdepodobne zlepšenú spermatogenézu postihnutého semenníka, ak sa varikokéla lieči v čase, keď semenníky ešte rastú. V dospelosti varikokelektómia síce prináša mierne zlepšené parametre spermií, ale žiadne poznateľné zmeny vo veľkosti semenníkov.

Kľúčové slová: deti, varikokéla, patogenéza, diagnostika, infertilita, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Management of varicocele in children and adolescents

Varicocele is clinically defined as an abnormal dilation of the veins of the pampiniform venous plexus and the testicular veins with continuous or intermittent reflux of venous blood. Physical examination is the standard diagnostic method for detecting varicocele and ultrasonography is the primary imaging modality. Although many studies proved an existing link between varicocele and impaired fertility, only 20 % of men with varicocele are subfertile. Selection of patient who would benefit of a treatment and the best treatment option still remain matters of debate. In adolescents, there is a theoretical possibility of catch-up growth and presumably improved spermatogenesis of the affected testicle if the varicocele is treated while the testicles are still growing; whereas in adulthood, varicocelectomy allows modestly improved sperm parameters but no noticeable changes in testicular size.

Keywords: children, varicocele, pathogenesis, diagnosis, infertility, treatment