Pediatria pre prax 1/2015

Manažment v komunite získanej pneumónie u dojčiat a detí starších ako 3 mesiace

MUDr. Denisa Balážiová, MUDr. Miroslav Ilavský

Pneumónia získaná v komunite môže byť definovaná ako akútny zápalový proces lokalizovaný v oblasti respiračných bronchiolov, alveolárnych štruktúr a pľúcneho interstícia, ktorý vznikol u zdravého jedinca bez súvisu s nemocničným zariadením. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), každý rok na toto ochorenie zomrie viac ako 2 milióny detí mladších ako 5 rokov. U detí do 2 rokov sa na etiológii až v 80% podieľajú vírusy, u starších detí baktérie a atypické mikroorganizmy. Mikrobiologické a serologické vyšetrenia majú dôležitú úlohe v určení etiológie pneumónií. V úvode ochorenia je liečba empirická, najčastejšie antibakteriálna podľa epidemiologickej situácie a celkového stavu pacienta. Ďalej sa pri voľbe antiinfekčnej liečby opierame o výsledky mikrobiologických vyšetrení. Dôležitú úlohu v prevencii zohráva celoplošné očkovanie proti najčastejším vyvolávateľom, dobrý stav výživy dieťaťa a zásady správnej životosprávy.

Kľúčové slová: pneumónia získaná v komunite, dieťa, baktérie, diagnostika, terapia, prevencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Management of community acquired pneumonia in infants and children older than 3 months

Community acquired pneumonia (CAP) can be defined as an acute inflammatory process localised in respiratory bronchioles, alveoli and interstitium, which developed in healthy individuals without connection with the hospital. According to the World Health Organization more than 2 million children younger than 5 years die of CAP every year. In more than 80% of children upto 2 years the etiology is viral, in older children bacterial and atypical microorganisms play an important role. Microbiological and serological tests are routine part of diagnostic process. At the beginning, the treatment is empirical, mostly using antibiotics according to local epidemiologic situation and overall physical condition of patient. The following step of management is adjusting the therapy according to microbiologic results. Very important role in prevention play vaccination, nutritional state of child and healthy way of living.

Keywords: community acquired pneumonia, child, bacteria, diagnosis, treatment, prevention.