Paliatívna medicína a liečba bolesti 2/2013

Využitie biologickej liečby v prevencii bolesti a komplikácií kostných metastáz pri nádorových ochoreniach

MUDr. Kristina Križanová

Kostné metastázy sú najčastejšia príčina bolesti u onkologických pacientov, znižujú ich nezávislosť v bežnom živote. Metastázy v kostiach sú časté u chorých s progredujúcim nádorovým ochorením, v 70 – 80 % sa vyskytujú pri karcinóme prsníka a prostaty, ale aj pri iných solídnych nádoroch: v 30 – 40 % u chorých s karcinómom pľúc. Bolesť je často nepriaznivý znak vo vývoji nádorového ochorenia a vyvoláva neistotu a najmä strach z blížiaceho konca života. Tento článok sumarizuje výsledky troch ťažiskových randomizovaných, dvojito zaslepených štúdií porovnávajúcich denosumab a kyselinu zoledrónovú v prevencii komplikácií kostných metastáz a bolesti.

Kľúčové slová: denosumab, kyselina zoledrónová, kostné metastázy, nádorové ochorenie, nádorová bolesť.

The use of biologic therapy in the prevention of pain and complications of osseal metastases in cancer diseases

Osseal metastases are the most often cause of pain in cancer patients, they make them aiddependent in their every day life. Osseal metastases are frequent by progression of metastatic cancer, by breast and prostate cancer patients in 70 – 80% but also in other progressive solid tumors, e.g. in lung cancer patients in 30 – 40%. Pain is the most feared sign of progressive cancer and the cause of misgiving of approaching death. This article summarises results of 3 pivotal phase III skeletal-related events prevention trials comparing denosumab and zoledronic acid including pain.

Keywords: denosumab, zoledronic acid, osseal metastases, cancer, cancer pain.