Paliatívna medicína a liečba bolesti 2e/2019

Manažment pacienta s malígnou ranou

PhDr. Jana Nemcová, PhD., Mgr. Edita Hlinková, PhD.

Manažment starostlivosti pri malígnej rane je špecifický pre nehojaci sa a postupujúci charakter rany. Dôležité je, aby ošetrujúci vedeli, že aj napriek tomu je možné zvládať problémy pri malígnej rane a podporovať komfort pacienta a jeho rodiny.

Kľúčové slová: malígna rana, manažment, posudzovanie, pacient s malígnou ranou

malígna rana, manažment, posudzovanie, pacient s malígnou ranou

Malignant wound care management is specific to the non-healing and advancing nature of the wound. It is important that caregivers know that despite this it is possible to cope with malignant wound problems and to support the comfort of the patient and his family.

Keywords: malignant wound, management, assessment, patient with malignant wound