Onkológia 5/2013

Vinflunín v liečbe metastatického urotelového karcinómu po progresii na gemcitabíne s cisplatinou – kazuistika

doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc., mim. prof., doc. MUDr. Michal Mego, PhD., MUDr. Štefánia Lišková, MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, MUDr. Jana Obertová, PhD.

Úvod: Od roku 2010 je vinflunín (VFL) v monoterapii indikovaný do druhej línie liečby lokálne pokročilého a metastatického urotelového karcinómu (MUC) pacientov s ECOG 0-1 na základe výsledkov fázy III. štúdie, ktorá ukázala zlepšenie prežívania oproti samotnej podpornej terapii. Cieľ: Prezentovať prípad pacienta s MUC liečeného VFL, ktorý dosiahol parciálnu remisiu choroby a neskôr dlhodobú stabilizáciu. Výsledky: Pacient s MUC liečený VFL v druhej línii dosiahol po 4 cykloch liečby parciálnu remisiu choroby v pľúcach a neskôr dlhodobú stabilizáciu s prežívaním 16 mesiacov od začiatku terapie. Tolerancia VFL zo strany pacienta bola vynikajúca bez zaznamenanej toxicity stupňa 3 a viac. Záver: Monoterapiu vinflunínom považujeme v súčasnosti za štandardnú druholíniovú liečbu pacientov s lokálne pokročilým a MUC v dobrom výkonnostnom stave (ECOG 0 a 1) v SR s akceptovateľnou toxicitou.

Kľúčové slová: metastatický urotelový karcinóm, vinflunín, štandardná liečba, parciálna remisia, prežívanie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Vinflunine in the metastatic urothelial carcinoma treatment after disease progression on gemcitabine with cisplatin – case-report

Introduction: Vinflunine (VFL) was approved for the second-line treatment of patients with locally advanced and metastatic urothelial cancers (MUC) with ECOG 0-1 by EMEA (European Medicines Agency) in 2010 on the basis of phase III study that showed the improvement of survival in comparison to the best supportive care. Objective: To present the case-report of a patient with MUC treated with VFL in the second-line who reached a partial remission and later long-term stabilization of the disease. Results: The MUC patient treated with VFL in the second-line reached the partial remission in his lungs and later a long-term stabilization of the disease with survival 16 months from the start of treatment. His tolerance was very good, no toxicity grade 3 or more was noted. Conclusion: By the authors, VFL monotherapy is currently considered to be the standard second-line treatment of patients with locally advanced and MUC in a good performance status (ECOG 0 a 1) in Slovakia. Its toxicity ia acceptable.

Keywords: metastatic urothelial cancer, vinflunine, standard treatment, partial remission, survival.