Onkológia 2/2016

Tlejúci (smoldering) mnohopočetný myelóm

prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.

Tlejúci (smoldering) mnohopočetný myelóm je heterogénna klinická entita, v ktorej jedna podskupina pacientov má indolentný priebeh, podobný monoklonovej gamapatii nejasného významu, zatiaľ čo ďalšia podskupina pacientov má agresívny priebeh ochorenia, ktorý bol opísaný ako „včasný myelóm“. Momentálne nie sú známe žiadne molekulové markery, ktoré by nám pomohli odlíšiť riziko progresie u týchto pacientov. Súčasné odporučenia liečby sú naďalej observácia pacientov alebo ich zaradenie do klinických štúdií. Avšak nová definícia aktívneho mnohopočetného myelómu, nedávno prezentovaná medzinárodnou pracovnou skupinou pre liečbu myelómu, môže ovplyvniť načasovanie liečby. Na základe prezentovaných výsledkov týkajúcich sa liečby týchto pacientov sa domnievame, že budúce odporúčania na liečbu pacientov so smoldering myelómom budú čoraz významnejšou témou. V predloženom článku sa venujeme súčasným poznatkom, ktoré sú známe v súvislosti s diagnostikou smoldering myelómu, ako aj rizikovým faktorom súvisiacim s progresiou. Podávame aj prehľad klinických štúdií, ktoré boli uskutočnené u týchto pacientov, ako aj odporúčaní významných na sledovanie pacientov s touto unikátnou entitou.

Kľúčové slová: tlejúci (smoldering) mnohopočetný myelóm, prognostické faktory, stratifikácia podľa rizika, liečba SMM s nízkym a vysokým rizikom

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Smoldering multiple myeloma

Smoldering multiple myeloma is a heterogeneous clinical entity where a subset of patients has an indolent course of disease that mimics monoclonal gammopathy of undetermined significance, whereas others have a more aggressive course that has been described as „early myeloma“. There are currently no molecular factors to differentiate risks of progression for these patients. Current recommendations of therapy continue to be patient observation or patient enrolment in clinical trials. However, new definitions of active multiple myeloma recently agreed upon by the international Myeloma Working Group may alter the timing of therapy. On the basis of emerging data of therapy in these patients, it seems reasonable to believe that future recommendations for therapy of patients with smoldering myeloma will become an increasingly important topic. In this article, we review the current knowledge of this disease and risk factors associated with progression. We also review clinical trials that have been performed in these patients and provide recommendations for follow-up of patients with this unique disease entity.

Keywords: smoldering multiple myeloma, prognosis, risk-stratification, treatment of high-risk and low-risk SMM