Onkológia 5/2022

Súčasné trendy v liečbe karcinómu pankreasu

MUDr. Ján Slopovský, MUDr. Benjamin Špánik, MUDr. Tomáš Šálek, MUDr. Natália Pazderová, MUDr. Mgr. Zuzana Mináriková, PhD., MUDr. Eva Zomborská, MUDr. Štefan Pörsök, PhD., MPH

Karcinóm pankreasu je agresívne ochorenie so zlou prognózou. Súčasné možnosti liečby sú limitované na cytostatickú liečbu. Aj napriek rozsiahlemu výskumu sa prognóza pacientov s duktálnym adenokarcinómom pankreasu (PDAC) v posledných dekádach výraznejšie nezmenila. Inovatívne terapie doteraz nepreukázali účinnosť v liečbe týchto pacientov. Pri PDAC nesúcich mutácie v génoch homológnej rekombinácie DNA (HRD) je problematická špecifikácia pacientov, ktorí z liečby PARP inhibítormi môžu profitovať. Vzhľadom na početnosť mutácie génu KRAS (kirsten rat sarcoma virus) ) sa vyvíjajú rozsiahle snahy na cielenie tejto mutácie, pričom prvé kovalentné inhibítory sú už v klinickom skúšaní. K-RAS nemutované nádory, naopak, ponúkajú možnosti ovplyvnenia patologicky zmenených signálnych dráh.

Kľúčové slová: PDAC, imunoterapia, cielená liečba, K-RAS

Current trends in the treatment of pancreatic cancer

research, prognosis of patients with pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) has not improved significantly in the past decades. Inovative therapies did not show effectivity in the treatment of these patients. In patients with PDAC, harboring mutations in the homologous recombination (HRD) genes, better specifications of patients who could profit from this treatment is necessary. Due to the frequency of K-RAS (kirsten rat sarcoma virus) mutations, extensive efforts have been made to target this abberation, meanwhile first covalent inhibitors are already being investigated in clinical trials. On the other hand, K-RAS wild type tumors offer opportunities to target aberrant signalling pathways.

Keywords: PDAC, immonotherapy, targeted therapy, K-RAS