Onkológia 6/2013

Súčasné odporúčania na liečbu bisfosfonátmi pri nádorových ochoreniach

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., MUDr. Beata Špániková, PhD.

Starostlivosť o udržiavanie kostného zdravia a kostnej integrity sú súčasťou komplexnej starostlivosti o onkologických pacientov v skorom aj pokročilom štádiu ochorenia. Ide predovšetkým o pacientky s karcinómom prsníka liečené inhibítormi aromatázy a pacientov s karcinómom prostaty na androgén-deprivačnej liečbe. V týchto prípadoch je riziko vzniku protinádorovou liečbou indukovanej straty kostnej hmoty. Skelet je aj najčastejšie miesto metastázovania týchto nádorov a príhody súvisiace so skeletom v oboch prípadoch môžu viesť k signifikantnej morbidite. Bisfosfonáty majú svoje pevné miesto v prevencii aj liečbe.

Kľúčové slová: kostné zdravie, karcinóm prsníka, inhibítory aromatázy, karcinóm prostaty, androgén-deprivačná terapia, liečbou indukovaná kostná strata, príhody súvisiace so skeletom.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current recommendations for bisphosphonates therapy in cancer patients

Bone health and maintenance of bone integrity are important components of comprehensive cancer care in both early and late stages of disease. Risk factors for osteoporosis are increased in patients with cancer, especially women with early breast cancer treated with aromatase inhibitors, men with prostate cancer receiving androgen-deprivation therapy. In both cases there is a risk of cancer therapy induced bone loss. The skeleton is a common site of metastatic cancer recurrence and skeletal-related events are the cause of significant morbidity. Bisphosphonates have their place in prevention as well as in therapy.

Keywords: bone health, breast cancer, aromatase inhibitors, prostate cancer, androgen-deprivation therapy, cancer therapy induced bone loss, skeletal-related events.