Onkológia 3/2007

SÚČASNÉ MOŽNOSTI LIEČBY KOSTNÝCH METASTÁZ

prof. MUDr. Ľudovít Jurga, CSc.

Následky kostných metastáz (bolesť, dysfunkcia, patologické fraktúry, nestabilita chrbtice, kompresia miechy) významne znižujú kvalitu života onkologických pacientov. Na kostné metastázy je treba nazerať ako na poruchu regulácie remodelingu kosti, t. j. na rovnováhu aktivity osteoblastov a osteoklastov. Za kostnú rezorpciu sú pravdepodobne zodpovedné osteoklasty. Najpotentnejším, dominantným a kľúčovým mediátorom diferenciácie, aktivácie a prežívania osteoklastov je ich väzba na „receptor activator for nuclear factor κB (RANK) ligandy (RANKL) prítomnom na povrchu osteoblastov a stromálnych buniek. Práca podáva prehľad rádiologických vyšetrení. Dôraz sa dáva na gamagrafiu skeletu 99mTc fosfonanmi napriek jej vysokej falošnej pozitivite (až 50 %). Pri hodnotení liečebnej odpovede je potrebné vziať do úvahy tzv. flare fenomén. V diagnostike kostných metastáz, hlavne však pri monitorovaní liečebnej odpovede sú popísané markery kostnej rezorpcie (peptidy viazané na kolagény typu 1, C-terminálny telopeptid ICTP) a markery kostnej produkcie; pri špecificite 90 % je ich senzitivita 50 %. Osobitne sú analyzované liečebné možnosti, t. j. externá rádioterapia (makrofrakcionácia), systémova aplikácia rádionuklidov (32 P, 89 Sr a 153 Sm), liečba bisfosfonátmi včítane chirurgickej intervencie.

Kľúčové slová: kostné metastázy, patologické fraktúry, RANKL, metódy detekcie kostných metastáz, „flare phenomnon“; markery kostnej rezorpcie a kostnej produkcie; rádioterapia, bisfosfonáty, chirurgické intervencie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CONTEMPORARY POSSIBILITY OF THE TREATMENT OF BONE METASTASES

Consequences of bone metastases (pain, dysfunction, pathological fractures, spine instability, spinal cord compression) significantly decrease the quality of life of cancer patients. Both osteolytic and osteoblastic bone metastasis can be viewed as part of the spectrum of dysregulation of bone remodeling, i.e. the balance of osteoclast and osteoblast activity. The osteoclasts are probably responsible for bone resorption. The most potent, dominant and essential mediator of differentiation, activation and survival of osteoclasts is their binding to the so-called receptor activator of nuclear factor κB (RANK) ligand (RANKL) present on the surface of osteoblasts and stromal cells. Radiologic evaluation of skeletal metastases is reviewed. Stress is put to bone scan using Tc99m phosphate compounds in spite of its high (50 %) false positivity. In evaluation of treatment response is necessary to take into consideration the so-called „flare phenomenon“. In diagnosis of bone metastases and mainly in the monitoring of treatment response markers of bone resorption (peptides bound to colagens type I, C-terminal telopeptide ICTP) and markers of bone production - procolagens type 1 are described; in chosen specificity (90 %), the sensitivity is 50 %. Separately are analysed treatment options, i.e. external-beam radiation therapz (macrofractionation), systemic radionuclide therapy (32P, 89Sr, 153Sm), medical treatment (bisphosphonates) and surgical interventions.

Keywords: bone metastases, pathological fractures, RANKL, methods of detection of bone metastases, „flare phenomenon“; markers of bone resorption and of bone production; radiation therapy, bisphosphonates, surgical interventions.