Onkológia 3/2023

Skríning kolorektálneho karcinómu

MUDr. Andrej Orságh, MVDr. Jana Trautenberger Ricová, Mgr. Michaela Laktišová, Mgr. Adam Štrbavý

Kolorektálny karcinóm je jedno z najčastejších onkologických ochorení. Slovenská republika patrí medzi krajiny s najvyššou incidenciou tohto ochorenia. Skríning znižuje incidenciu a mortalitu na kolorektálny karcinóm. Najčastejšie využívanými skríningovými testami je imunochemický test na skryté krvácanie do stolice a kolonoskopia. Väčšina krajín so zavedeným skríningom rakoviny hrubého čreva a konečníka ho vykonáva u osôb s bežným rizikom ochorenia vo veku 50 – 75 rokov. Najúčinnejšou formou skríningu je populačný skríning s aktívnym pozývaním cieľovej populácie. Na Slovensku sa skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka realizuje programovým spôsobom už 20 rokov. Populačný skríning sa začal v roku 2021. V roku 2022 sme zaznamenali významný nárast počtu vykonaných testov na skryté krvácanie do stolice a preventívnych kolonoskopií.

Kľúčové slová: kolorektálny karcinóm, skríning, fekálny imunochemický test, kolonoskopia, skríningový test

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Colorectal cancer screening

Colorectal cancer is one of the most common oncological disease. Slovak Republic is one of the countries with the highest incidence of this disease. Screening reduces the incidence and mortality of colorectal cancer. The most frequently used screening tests are the faecal immunochemical test for occult bleeding and colonoscopy. Most countries with established colorectal cancer screening perform it in persons with average risk, between age 50 – 75 years. The most effective type of screening is population based screening with active invitation of target population. In Slovakia, colorectal cancer screening has been carried out in an programme way for 20 years. Population based screening was launched in 2021. In 2022, we noted a significant increase in the number of faecal occult bleeding tests and preventive colonoscopies.

Keywords: colorectal cancer, screening, fecal immunochemical test, colonoscopy, screening test