Onkológia 2/2022

Optimálny manažment pacientok s karcinómom prsníka po progresii na CDK4/6 inhibítoroch

MUDr. Filip Kohútek, PhD., MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH

Napriek významnému benefitu z kombinovanej liečby inhibítormi CDK4/6 a hormonoterapie dochádza po určitom čase k progresii ochorenia. Hormonálna liečba ostáva jednou zo základných súčastí ďalších línií liečby. Cielená liečba zameraná na aktivujúce mutácie a správna voľba hormonoterapie umožňuje prekonať rezistenciu na doterajšiu liečbu. Alpelisib, PI3Kα inhibítor, významne predĺžil prežívanie bez progresie u pacientok s prítomnou mutáciou PIK3CA. Inhibítory PARP sú indikované u pacientok s mutáciou BRCA1/2 a/ alebo PALB2 pre ich pozitívny efekt na ukazovatele prežívania. U pacientok bez známej aktivujúcej mutácie je možné podať everolimus, ktorého účinnosť bola preukázaná v randomizovanej kontrolovanej štúdii. Odporúča sa maximálne vyťažiť hormonálnu liečbu a cielenú liečbu pred prechodom na cytostatickú liečbu. V prípade viscerálnej krízy je potrebné uprednostniť pred hormonálnou a cielenou liečbou kombinovanú chemoterapiu. Cielená liečba nezávisle od origa ochorenia môže byť použitá v prípade prítomnosti príslušného biomarkera a pri absencii inej, špecifickej liečby.

Kľúčové slová: hormonálna liečba, rezistencia na hormonálnu liečbu, cielená liečba, PIK3CA mutácia, BRCA mutácia, PALB2 mutácia, mTOR inhibítory, chemoterapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Optimal management of patients with breast cancer after progression on CDK4/6 inhibitors.

Despite clear benefit of combined treatment consisting of CDK4/6 inhibors and endocrine treatment, a progression of disease will occur. Endocrine treatment remains the backbone of further treatment. Targeted therapy aiming at activating mutations and proper selection of subsequent endocrine treatment may overcome the acquired resistance. Alpelisib, a PI3Kα inhibitor, prolonged significantly progression- free survival in PIK3CA-mutated patients. PARP inhibitors are approved for patients with BRCA1,2 and/or PALB2 mutation due to their positive effect on survival rates. In patients with no proven activating mutation, everolimus, the efficacy of which was proven in randomized controlled trial, may be used. Maximum utilization of endocrine treatment should be performed before transition to chemotherapy. In case of imminent organ failure, combined chemotherapy should be provided. Tumor-agnostic treatment may be used in case of presence of particular biomarker and in the absence of other tumor- specific treatment.

Keywords: endocrine treatment, endocrine resistance, targeted therapy, PIK3CA mutation, BRCA mutation, PALB2 mutation, mTOR inhibitors, chemotherapy