Onkológia 4/2020

Online nástroje na hodnotenie rizika v onkológii

MUDr. Ján Slopovský, JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M., MUDr. Natália Pazderová, MUDr. Benjamin Špánik, MUDr. Eva Zomborská, MUDr. Tomáš Šálek, MUDr. Štefan Pörsök, PhD.

Prehľadový článok sa venuje problematike online nástrojov na hodnotenie rizika v onkológii. V klinickej onkológii sa hodnotenie rizika stalo nevyhnutnou súčasťou každodenného manažmentu pacientov. Vzhľadom na pribúdajúce množstvo dát o jednotlivých nádorových ochoreniach môže byť rozhodovanie sa o ďalšom postupe náročné. Cieľom vzniku online nástrojov na hodnotenie rizika je uľahčiť proces rozhodovania sa o správnom postupe v liečbe týchto ochorení. Takéto nástroje však majú mnoho nedostatkov ako interindividuálna heterogenita medzi pacientmi alebo slabý dátový základ takýchto nástrojov reflektovaný v nedostatočnej validácii týchto nástrojov, čo vedie často k nesprávnemu odhadu rizika. Cieľom tohto prehľadového článku je priblížiť najčastejšie používané online nástroje na hodnotenie rizika v onkológii a ich výhody a nevýhody. Množstvo online nástrojov na hodnotenie rizika je dostupné na www.noisk.sk.

Kľúčové slová: online nástroje na hodnotenie rizika, podporné systémy pre klinické rozhodovanie, riziko, predikcia, prognóza

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Online decision support tools in oncology

This review article deals with the issue of online risk assessment tools in oncology. In Clinical Oncology, risk assessment has become an essential part of day-to-day patient management. Due to the ever-increasing amount of data on individual malignancies, deciding on the next step can be difficult. The aim of creating online risk assessment tools is to facilitate the process of decision making on the proper management of malignancies. However, such tools have many shortcomings, such as interindividual heterogeneity between patients or lack of validation of these tools, which often leads to incorrect risk estimation. The aim of this review article is to present the most commonly used online risk assessment tools and their advantages and disadvantages. Many risk assessment tools are avaliable at www.noisk.sk

Keywords: online risk assessment tools, clinical decision support systems, prediction, prognosis