Onkológia 2/2024

Novinky v testovaní stavu HER2 v biopsiách pacientov s karcinómom prsnej žľazy

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Prehľadový článok, ktorý sumarizuje požadavky na testovanie stavu HER2 v bioptických vzorkách pacientov s karcinómom prsnej žľazy, keďže identifikácia HER2 pozitívneho stavu je tradičným prediktívnym biomarkerom anti-HER2 liečby. HER2 negatívnemu stavu sa venovala menšia pozornosť, ale v súvislosti s novými terapeutickými modalitami publikovanými v klinických štúdiách vyžaduje precízne zhodnotenie každého HER2 stavu. Preto sa v článku venuje pozornosť detailom analýzy stavu HER2 kombináciou imunohistochemickej a in situ hybridizačnej metódy, ako aj zhodnotenia analýzy v zmysle skóre 0-3+ vrátane tzv. nízkej a ultranízkej expresie HER2 proteínu. Súčasne sa v kontexte recentných smerníc odporúča zachovať doterajší spôsob hodnotenia stavu HER2 s detailnou deskripciou expresie HER2 proteínu, resp. výsledku analýzy amplifikácie HER2 génu. Doterajšia úroveň poznatkov nepodporuje implementáciu nových kategórií nízkej a ultranízkej expresie HER2 do bioptického záveru patológa, aj keď v klinickej onkológii predstavujú požiadavku na indikáciu nových liečebných modalít.

Kľúčové slová: karcinóm prsnej žľazy, HER2 status pozitívny a negatívny, nízka a ultranízka expresia HER2 proteínu

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

New approaches in the testing of HER2 status in the biopsies of breast carcinoma patients

The identification of HER2 positivity represents a traditional predictive biomarker for anti-HER2 therapy. In this review article we summarize new requirements on HER2 testing of biopsy specimen of breast cancer patients, Although previously less attention has been paid to HER2 negativity, the new theraeutical modalities published in some clinical studies highlight the importance of a precise HER2 evaluation of all breast cancers. In this article the attention has been paid to the detailed description of the HER2 analyses using a combination of the imunohistochemical and in situ hybridization methods, as well as to the precise evaluation and reporting of the HER score from 0 to 3+, incl. descriptions of the so-called HER low and HER2-ultra-low cancers. However, in agreement with recent guidelines the pathologists should continue to use the traditional evaluation of individual HER2 categories with inclusion of a detailed data on the HER2 protein expression and on the HER2 gene status resp. Contemporary level of knowledge does not support to implement the HER2-low and HER2-ultra-low categories as separate biological categories into the final biopsy report, although in clinical oncology their identification is required for the new therapeutical modalities.

Keywords: breast cancer, HER2: positivity and negativity, low and ultra-low HER2 expression