Onkológia 6/2014

Nové terapeutické možnosti liečby chronickej lymfocytovej leukémie

MUDr. Eva Mikušková, MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Juraj Sokol, MUDr. Ľubica Váleková, PhD., MUDr. Emília Flochová, PhD., MUDr. Matej Hrnčár

Chronická lymfocytová leukémia (CLL) je príkladom lymfoproliferatívneho ochorenia, ktoré v minulosti nevzbudzovalo príliš veľký záujem. Myslí sa tým záujem o výskum nových inovatívnych molekúl v jeho liečbe. Z veľkej časti preto, že má chronický priebeh, mnoho ľudí s CLL žije relatívne dlhý život a nakoniec umierajú na príčiny nesúvisiace s CLL. Napriek zdanlivo nezaujímavému pozadiu CLL je pochopenie jej patogenézy a navrhovanie nových terapeutických možností výzvou. V nedávnom období boli schválené nové lieky na liečbu CLL (fludarabín, bendamustín a monoklonové protilátky ako alemtuzumab, rituximab a ofatumumab) a mnoho ďalších je v pokročilých fázach klinického výskumu. Tento článok sumarizuje v súčasnosti dostupné staré a nové terapeutické možnosti a poskytuje náčrt odporúčaní pre manažment liečby CLL v roku 2014.

Kľúčové slová: chronická lymfocytová leukémia, monoklonové protilátky, stratégia liečby CLL

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New Therapeutic Opportunities in Chronic Lymphocytic Leukemia

Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is an example of lymphoproliferative disease, which received little attention for decades. This means the interest in research of new innovative molecules in its treatment. Largely because it has a prolonged course, many persons afflicted by CLL live a relatively normal life and eventually die of causes unrelated to CLL. Despite this seemingly unexciting background, the task of understanding pathogenesis and designing new therapies in CLL has become a challenge. In recent years, several new drugs have been approved for CLL treatment (fludarabine, bendamustine, and the monoclonal antibodies as alemtuzumab, rituximab and ofatumumab) and many more drugs are in advanced stages of clinical research. This article summarizes the currently available old and new therapeutic tools and gives an integrated recommendation of how to manage CLL in 2014.

Keywords: chronic lymphocytic leukemia, monoclonal antibodies, strategy of treatment of CLL