Onkológia 1/2012

Nové možnosti a pohľad na liečbu kastračne refraktérneho karcinómu prostaty

doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc., MUDr. Radovan Barilla, PhD.

Karcinóm prostaty predstavuje najčastejší zhubný nádor, a je druhou najčastejšou príčinou úmrtia v krajinách západnej civilizácie. Pokročilý karcinóm prostaty spočiatku reaguje na podávanie androgén-deprivačnej terapie (ADT), ale postupne sa mení na kastračnorezistentné ochorenie. Pochopenie mechanizmov, v rámci ktorých dochádza pri karcinóme prostaty (CAP) k tejto zmene, umožnilo využiť blokovanie extratestikulárnych androgénov a ďalších zúčastnených signálnych dráh na použitie vhodných racionálnych terapeutických postupov. Chemoterapia na báze docetaxelu sa dnes považuje za „zlatý štandard“ v prvej línii chemoterapie u pacientov s metastatickým, kastračne rezistentným karcinómom prostaty s dôkazom predĺženia prežívania. Napriek tomu, prognóza týchto pacientov je zlá a medián prežívania zvyčajne nie je dlhší ako 2 roky. Nedávno boli publikované výsledky klinických štúdií fázy III pri viacerých typov liečby, najmä novými antiandrogénmi, novými taxánmi, imunoterapiou, resp. protilátkami. Najdôležitejšou úlohou v liečbe pokročilého karcinómu prostaty je v súčasnosti multidisciplinárny prístup a optimálna sekvencia liečebných postupov.

Kľúčové slová: karcinóm prostaty, androgénna deprivačná terapia, kastračne rezistentný, abirateron, docetaxel, cabazitaxel, chemoterapia, imunoterapia, Sipuleucel-T, Prostvac-VF, cielená liečba, cabozantinib.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New possibilities and view for treatment of castration resistent prostate cancer

Prostate cancer is currently known as the most common cancer and the second leading cause of death from cancer in men in Western population. Advanced prostate cancer is initially sensitive to androgen-deprivation therapy (ADT) but later on progresses to castrationresistant state. Understanding the mechanisms that transform prostate cancer (PCA) into a castration-resistant state enables investigators to explore supression of extraresticular andronegs and other critical pathways to suggest appropriate and rational therapeutic design. Docetaxel based chemotherapy is established as the standard first line chemotherapy in patients with metastatic castration-resistatnt advanced prostate cancer with improved survival. However, prognosis remains poor and median survival is usually not longer than 2 years. Several Phase III studies have been completed recently, e.g. with new antiandrogens, new taxanes, imunotherapy and therapeutic antibodies. Multidisciplinary management and optimization of their role and and the most approprate timing is the most important task in the treatment of advanced prostate cancer.

Keywords: prostate cancer, androgen-deprivation therapy, castrate resistant, abiraterone, docetaxel, chemotherapy, cabazitaxel, immunotherapy, Sipuelcel-T, Prostvac-VF, cabozantinib.