Onkológia 1/2015

Multiplicitné nádory v ORL oblasti

MUDr. Barbora Uhliarová, PhD., MUDr. Martin Švec

Cieľ: Incidencia viacpočetných nádorov u pacientov s nádormi v ORL oblasti je vyššia v porovnaní s ostatnými lokalizáciami organizmu. Cieľom práce bolo analyzovať pacientov s viacpočetnými malignitami v hornom aerodigestívnom trakte. Súbor pacientov a metodika: V práci autori retrospektívne analyzovali súbor pacientov s novodiagnostikovanou malignitou v ORL oblasti, ktorým bola nádorová choroba diagnostikovaná na ORL oddelení FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici v období od januára 2008 do decembra 2013. Sledovali incidenciu multiplicitných nádorov. Zamerali sa na lokalizáciu následnej malignity, rizikové faktory vzniku malígneho ochorenia (fajčenie, alkohol), časový interval od diagnózy predchádzajúcej malignity a štádium choroby. Výsledky: Na ORL oddelení FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici bolo v rokoch 2008 – 2013 novodiagnostikovaných 389 malígnych nádorov v hornom aerodigestívnom trakte. Multiplicitný nádor sme diagnostikovali v 40 prípadoch (10,3 %). U pacientov s primárnym tumorom mimo ORL oblasti bola duplicita rovnako často lokalizovaná v hornom dýchacom či tráviacom trakte. V prípade multiplicít, keď bol primárny nádor lokalizovaný v ORL oblasti, bola primárna malignita lokalizovaná v dýchacom a hornom trá- viacom trakte bez výraznejších rozdielov (p = 0,671), avšak duplicita signifikantne často postihovala práve horný digestívny trakt (p = 0,013). Pri lokalizácii primárneho tumoru v hrtane sa duplicita vyskytovala v respiračnom a hornom tráviacom trakte bez významnejších rozdielov (p = 0,085). Pri lokalizácii primárneho tumoru v hornom digestívnom trakte sa duplicita signifikantne častejšie vyskytovala znovu v hornom digestívnom trakte (p = 0,001). Signifikantné rozdiely medzi klinickým štádiom prvej a následnej malignity sme nezaznamenali (p = 0,318). Záver: V hornom aerodigestívnom trakte sa najčastejšie stretávame s metachrónnymi duplicitami. Po liečbe malígneho tumoru je dôležitá dôsledná dispenzarizácia, pretože pravidelné dôkladné lokálne kontroly umožňujú diagnostikovať ďalšie malignity v skorom štádiu, čím sa výrazne zlepšuje prognóza ochorenia.

Kľúčové slová: multiplicitné nádory, horný aerodigestívny trakt, diagnóza, dispenzarizácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Multiple tumours in ENT region

Aim: The incidence of multiple tumours in ENT region is higher compare to other localizations of the body. The aim of the study was to analyze patients with multiple malignancies in the upper aerodigestive tract. Patients and methods: The authors retrospectively analyzed patients with malignancies in the upper aerodigestive tract that were diagnosed at the Department of Otorhinolaryngology, F.D. Roosevelt Faculty Hospital in Banska Bystrica, Slovakia, in the period of January 2008 to December 2013. Incidence, localization of multiple tumours, risk factors (smoking, alcohol), the interval from the previous diagnosis of malignancy and stage of the disease were evaluated. Results: A malignant tumour of the upper aerodigestive tract was diagnosed in 389 patients at the Department of Otorhinolaryngology, F. D. Roosevelt Faculty Hospital, Banska Bystrica, Slovakia, in the period of January 2008 to December 2013. Multiple tumours were detected in 40 patients (10.3%). Primary tumour was localized in the respiratory and upper digestive tract without significant differences (p = 0.671), but second primary was significantly more often detected in the upper digestivetract (p = 0.013). Subsequent malignancy occured in upper aerodigestive tract with no significant differences (p = 0.085), when primary tumour was localized in the larynx. In patients with primary tumours in upper digestive tract, multiple malignancy was diagnosed significantly more often in upper digestive tract compare to respiratory tract (p = 0.001). There were no significant differences in clinical stage of the disease between primary and second primary malignancy (p = 0.318). Conclusion: Metachronous malignancy is often detected in patients with primary tumour localized in the upper aerodigestive tract. Detection of second primary tumor in early stages of the disease is very important for the prognosis and management of these patients, therefore regular locoregional controls are very important.

Keywords: multiple tumours, upper aerodigestive tract, diagnosis, follow-up.