Onkológia 5/2008

METASTÁZUJÚCI KARCINÓM PRIŠTÍTNEHO TELIESKA – ZRIEDKAVÁ PRÍČINA PRIMÁRNEJ HYPERPARATYREÓZY

MUDr. Katarína Macháleková, MUDr. Pavol Povinec, PhD., MUDr. Peter Kentoš, MUDr. Mikuláš Pura, MUDr. Peter Szépe, MUDr. Ondrej Bencúr, MUDr. Peter Vaňuga, PhD.

Primárna hyperparatyreóza je relatívne častým endokrinným ochorením. V 82 % prípadov je zapríčinená adenómom prištítneho telieska, v 12 % prípadov hyperpláziou prištítnych teliesok. Asi v 1 % je podkladom ochorenia paratyreoideálny karcinóm (PTCA). Napriek tomu, že ide o zriedkavú príčinu, rozlíšenie medzi karcinómom a adenómom je niekedy obtiažne. Neexistujú jednoznačné histopatologické znaky, ktoré by s istotou charakterizovali PTCA. V závislosti od použitých histopatologických kritérií môže dochádzať k chybám v zmysle podhodnocovania alebo nadhodnocovania diagnózy karcinómu prištítneho telieska. V nasledujúcom článku ponúkame popis typického prípadu pacientky s agresívnym PTCA postihujúcim ektopické paratyreoidálne tkanivo lokalizované v týmuse.

Kľúčové slová: hyperparatyreóza, karcinóm prištítneho telieska, diagnostika, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

METASTATIC CARCINOMA OF THE PARATHYROID GLAND – RARE CAUSE OF PRIMARY HYPERPARATHYREOSIS

Primary hyperparathyroidism is a common endocrine disorder. It is caused in 82 % by parathyroid adenoma, in 12 % by parathyroid hyperplasia. Approximately in 1 % of cases the condition is caused by parathyroid cancer (PTCA). Although, it is a rare cause, distinction between carcinoma and adenoma is sometimes difficult. There are no histopathologic features, which are typical for PTCA. Depending on the histopatology criteria used, diagnosis parathyroid carcinoma can be underestimated or overestimated. We propose typical case of an aggresive PTCA affecting the ectopic parathyroid tissue localized in thymus.

Keywords: hyperparathyroidism, parathyroid carcinoma, diagnosis, therapy