Onkológia 6/2022

Liečba novodiagnostikovaného mnohopočetného myelómu

Doc. MUDr. Ľubica Harvanová, PhD., MUDr. Kristína Nemergutová, MUDr. Iveta Simančíková, PhD., MUDr. Ladislav Sopko, PhD., prof. MUDr. Angelika Bátorovová, CSc.

Liečebné možnosti pacientov s novodiagnostikovaným mnohopočetným myelómom (NDMM) sa za posledných 20 rokov významne zlepšili, k čomu prispelo aj zavedenie nových liekov, akými sú imunomodulačné látky, proteázomové inhibítory a monoklonálne protilátky. Vďaka zavedeniu nových liečebných postupov – indukčnej a udržiavacej liečby, sa podarilo dosiahnuť hlbšie a dlhodobejšie remisie ochorenia. Výber liečebného postupu u pacienta s NDMM je ovplyvnený viacerými faktormi, ako sú vek pacienta, jeho fragilita, komorbidity, vhodnosť na autológnu transplantáciu kmeňových krvotvorných buniek (TKB) a cytogenetické riziko. Vysokodávkovaný melfalan s následnou autológnou TKB predstavujú štandardnú liečbu NDMM už viac ako 25 rokov. Viacero klinických štúdií opätovne potvrdilo pozíciu transplantácie aj v ére nových liekov. V tomto prehľadovom článku rozoberáme možnosti liečby pacientov s MM, ktorí sú vhodní, aj tých, ktorí sú nevhodní na TKB.

Kľúčové slová: novodiagnostikovaný mnohopočetný myelóm, antimyelómová liečba, transplantácia

Treatment of newly diagnosed multiple myeloma

Treatment paradigms for management of newly diagnosed multiple myeloma (NDMM) have been evolving over the past 20 years as a consequence of the development of immunomodulatory drugs, proteasome inhibitors, and monoclonal antibodies. Significant progress has been made with deeper and longer remissions seen with newer treatment approaches – both for induction as well as maintenance therapy. The treatment approach to MM is guided by several factors including patient age, frailty, comorbidities, eligibility for autologous stem cell transplantation (ASCT), and cytogenetic risk stratification. High-dose melphalan supported by ASCT has been the standard of care for eligible patients with NDMM for > 25 years. Several randomized clinical trials have recently reaffirmed the strong position of transplantation in the era of novel agents. In this review we discuss the different options available for the treatment of transplant-eligible and transplant-ineligible patients with MM in frontline setting.

Keywords: newly diagnosed multiple myeloma, antimyeloma treatment, transplantation