Onkológia 4/2011

Liečba a prognóza pacientov s vlasatobunkovou leukémiou liečených v rokoch 1996 – 2010 na Národnom onkologickom ústave v Bratislave

MUDr. Miriam Ladická, MUDr. Ľudmila Demitrovičová, MUDr. Radoslav Greksák, PhD., MUDr. Iveta Oravcová, PhD.

Na onkologickej klinike Národného onkologického ústavu v Bratislave bolo za posledných 15 rokov diagnostikovaných a liečených 38 pacientov s vlasatobunkovou leukémiou (HCL). Hodnotili sme základné vstupné charakteristiky klinického stavu a laboratórne nálezy v periférnej krvi a kostnej dreni, u pacientov s relapsom interval bez choroby do 1. relapsu (medián 31,5 mesiaca) a úmrtia v prípade 6 pacientov (medián 50 mesiacov od 1. terapie). Relaps bol v 4 prípadoch (10 %) viacnásobný. Zo 6 zomretých len 3 podľahli HCL a následným komplikáciám vyplývajúcimi z progresie. U každého z týchto 3 pacientov sme našli prítomné atypické lymfoidné bunky, väčšie s hutnejším chromatínom a bazofilnejšou cytoplazmou s výbežkami. Morfologickú zmenu sprevádzala infaustná prognóza. V čase relapsu HCL sme u 4 pacientov použili monoklonovú protilátku anti-CD20 rituximab. Liečba rituximabom zlyhala v 2 prípadoch opakovaného relapsu s morfologickou blastickou transformáciou vlasatých buniek. Medzi skupinami pacientov s relapsom a bez relapsu sme porovnali vstupné parametre krvného obrazu, hladinu beta-2-mikroglobulínu (β2M), stupeň infiltrácie a fibrózy kostnej drene, klinické príznaky spojené s aktivitou HCL, prítomnosť autoimúnnych syndrómov, výskyt benígnych a malígnych tumorov, splenomegálie, hepatomegálie, lymfadenopatie, perzistenciu MRD po prvej liečbe, blastické zmeny buniek pri opakovaných relapsoch a prežívanie po 3, 5 a 10 rokoch od 1. liečby a 1. relapsu. Z celkového počtu 38 pacientov 3 roky po 1. liečbe prežívalo 95 % (36), 5 rokov 89 % (34), 10 rokov 87 % (33), a zo 16 prípadov relapsu choroby po 1. relapse prežívalo 3 roky 94 % (15), 5 a 10 rokov 81 % (13). Prežívanie do progresie ochorenia po 3 rokoch predstavovalo 76 % (29), po 5 rokoch 74 % (28) a po 10 rokoch 60 % (23). Pretože u 2 pacientov v kompletnej remisii s vyšším vekom došlo k úmrtiu na inú príčinu do 31 a 26 mesiacov od prvej liečby vyšší počet prežívajúcich bez MRD a bez relapsu sme zaznamenali až po 5 a 10 rokoch od 1. liečby. Prítomnosť MRD a jej stupeň predurčuje riziko relapsu v budúcnosti a počet prežívajúcich po 5 a 10 rokoch. Blastická zmena morfológie buniek je spojená s rezistenciou na liečbu cytostatikami a pravdepodobne i monoklonovými protilátkami a má infaustnú prognózu.

Kľúčové slová: vlasatobunková leukémia, purínové analógy, monoklonové protilátky, prežívanie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment and prognosis of patients with hairy cell leukaemia treated in 1996 – 2010 at the National Cancer Institute in Bratislava

Thirty-eight patients were diagnosed and treated for hairy cell leukemia (HCL) at the Department of Clinical Oncology of the National Cancer Institute in Bratislava in the last 15 years. We focused on an evaluation of basic entry characteristics of clinical features and laboratory findings in peripheral blood and bone marrow, a disease-free interval in a group with relapsed HCL (median 31.5 months) and survival interval after the first-line treatment to death in 6 patients (median 50 months). Four patients (10 %) relapsed repeatedly. From 6 patients who died only 3 succumbed to HCL and complications arising from progression. We found the presence of atypical larger lymphoid cells with more compact chromatin and basophilic cytoplasm with projections in each of these 3 patients. Morphological change accompanied by poor prognosis. At the time of relapse we used monoclonal antibody anti-CD20 rituximab in four patients. Rituximab treatment failed in two cases who had repeated relapse with morphological blastic transformation of hairy cells. In patients, with relapse and without relapse of the disease, we monitored entry parameters of blood count, serum level of beta-2-microglobulin (β2M), the degree of infiltration and fibrosis of bone marrow, clinical symptoms associated with the activity of HCL, presence of autoimmune syndromes, occurrence of benign and malignant tumors, splenomegaly, hepatomegaly, lymphadenopathy, persistence of MRD after the first-line treatment, blastic transformation of the hairy cells after repeated relapse, and survival rate after 3, 5 and 10 years from the first-line treatment and after the first relapse. From a total number of 38 patients after the first-line treatment survived 3, 5 and 10 years 95 % (36), 89 % (34), and 87 % (33) respectively. 16 cases of relapsed disease survived 3 years 94 % (15), 5 and 10 years 81 % (13) after the first relapse. Progression free survival at 3, 5 and 10 years was 76 % (29), 74 % (28) and 60 % (23) respectively. Because 2 older patients in complete remission died 31 and 26 months after their first-line treatment of other causes than HCL, higher survival rate without MRD and without any relapse were observed only after 5 and 10 years following first-line treatment. The presence and the degree of MRD determines the risk of relapse and the survival rate after 5 and 10 years. Blastic transformation of the hairy cells is associated with resistance to cytostatic and probably monoclonal antibody treatments and has a poor prognosis.

Keywords: hairy cell leukemia, purine analogs, monoclonal antibodies, survival rate.