Onkológia 3/2014

Laboratórna diagnostika CLL: cytológia, prietoková cytometria

MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Juraj Sokol, MUDr. Ľubica Váleková, PhD.

B-chronická lymfo cytová leukémia (CLL) je heterogénne ochorenie vychádzajúce z antigénne stimulovaného zrelého B-lymfocytu. Imunofenotyp je veľmi stabilný a dobre odlíšiteľný (CD19+, CD20+, CD22-/+, CD23+, CD5+), napriek tomu sa môže zmeniť, zvlášť pri transformácii ochorenia do agresívnejšej formy. V súčasnosti je predpokladom úspešnej starostlivosti o pacientov včasná a presná diagnostika, cielená liečba základného ochorenia a podporná terapia. Mimoriadne dôležité je laboratórne zázemie jednotlivých pracovísk. Morfologická diferenciácia CLL od iných malígnych lymfoproliferatívnych ochorení či od benígnych lymfoproliferatívnych porúch môže byť náročná. Dôležitým krokom pri riešení tohto problému je imunofenotypizácia pomocou prietokovej cytometrie. Prietoková cytometria je moderná laboratórna metóda, ktorá v posledných rokoch dosiahla výrazný technologický rozvoj a predstavuje dnes už bežnú a dôležitú súčasť klinickej praxe. Cieľom tohto článku je priblížiť okrem významu cytologického vyšetrenia, súčasné postavenie prietokovej cytometrie v diagnostike a diferenciálnej diagnostike CLL vrátane monitorovania minimálnej reziduálnej choroby a detekcie prognostických markerov.

Kľúčové slová: chronická lymfocytová leukémia, diagnóza, morfológia, imunofenotyp, CD38, ZAP-70, minimálna reziduálna choroba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Laborathory diagnosis of CLL: cytology, flow cytometry

B-cell chronic lymphocytic leukemia (CLL) is a heterogeneous disorder entity; it is characterized by the expansion of a mature, antigenstimulated B-cell. Immunophenotype is very stable and well distinguishable (CD19+, CD20+, CD22-/+, CD23+, CD5+). However, changes can occur, especially during the transformation to more aggressive form of the disease. At present, early and accurate diagnosis, targeted treatment and supportive therapy seem to be a prerequisite for successful disease management. Laboratory equipment for departments is extremely important. Morphological differentiation of CLL from other malignant or benign lymphoproliferative disorders is difficult. Immunophenotyping by flow cytometry is the important step in this problem-solving. Flow cytometry is a modern laboratory method, which has recently achieved significant technological development and it is now common and important part of clinical practice. The aim of this article is to describe the importance of cytological examination, the current status of flow cytometry in the diagnosis and differential diagnosis of CLL, including the monitoring of minimal residual disease and the detection of prognostic markers.

Keywords: chronic lymphocytic leukemia, diagnosis, morphology, immunophenotype, CD38, ZAP-70, minimal residual disease.