Onkológia 4/2006

Korelácia chimérizmu po alogénnej transplantácii krvotvorných buniek s výskytom GvHD a relapsu

MUDr. Miriam Ladická, MUDr. Monika Krivošíková, Mgr. Ivana Shawkatová, prof. MUDr. Milan Buc, DrSc., MUDr. Eva Bojtárová, PhD., RNDr. Mária Kušíková, MUDr. Branislav Czako, doc. MUDr. Martin Mistrík, MUDr. Sabína Šufliarska, doc. RNDr. Katarína Kozlíková, CSc.

Cieľom monitorovania stavu krvotvorby po transplantácii krvotvorných buniek (TKB) je zistiť, či bol štep prijatý a predpovedať vývoj komplikácií najviac ohrozujúcich život pacienta, t. j. relapsu základnej choroby, choroby z reakcie štepu proti hostiteľovi (graft versus host disease, gvhd) a rejekcie štepu a podľa toho aktuálne upraviť terapiu pacienta. vyšetrenie chimérizmu, ktorým tiež možno sledovať stav krvotvorby, má veľký význam pre odhalenie spomínaných komplikácií po TKB. v našej práci sme vyšetrovali chimérizmus u chorých s rôznymi hematologickými chorobami po alogénnej TKB. Chimérizmus sme určovali zo vzoriek periférnej krvi pomocou hypervariabilných repetitívnych sekvencií, tzv. polymorfizmov typu vNTR (variable number of tandem repeats, minisatellites).v súbore 54 alogénnych TKB sme kompletný chimérizmus (CC) zistili po 46 transplantáciách a zmiešaný chimérizmus (MC) päťkrát. Rejekcia štepu nastala u troch pacientov, gvhd sa vyskytla celkovo 24-krát a relaps sa objavil u 10 pacientov. Zo 46 transplantovaných s CC sa gvhd vyvinula u 22 a relaps u 6. v skupine 5 transplantovaných s MC sa gvhd objavila dvakrát a relaps trikrát. pri korelácii typu chimérizmu s vývojom gvhd a relapsom, sme štatisticky významnú závislosť (p = 0,00012) zistili len pri porovnaní výskytu relapsu s typom chimérizmu, t. j. transplantovaní s CC mali v porovnaní s pacientmi s MC nižšie riziko výskytu relapsu. pozitívny vplyv reakcie štepu proti leukémii (gvL – graft verzus leukemia) na nižší výskyt relapsu sme v našom súbore nezaznamenali. výsledky našej štúdie naznačujú, že transplantovaní s CC majú nižšie riziko relapsu a že dosiahnutie CC sa nespája s nižším rizikom vývoja gvhd.

Kľúčové slová: alogénna transplantácia krvotvorných buniek, chimérizmus, hypervariabilné repetitívne sekvencie vNTR, choroba z reakcie štepu proti hostiteľovi (gvhd), relaps.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CORRELATION OF CHIMERISM AFTER ALLOGENEIC HAEMATOPOLETIC CELL TRANSPLANTATION WITH GvHD OCCURRENCE AND RELAPSE

The purpose of post-transplantation monitoring of haematopoiesis following allogeneic haematopoietic cell transplantation (hCT) is to find out whether engraftment was successful and to assess the risk of developing principal life threatening complications, i.e. relapse, graft versus host disease (gvhd) and graft rejection what enables to adjust an ongoing therapy. The aim of our study was to investigate chimerism in patients with different haematological diseases who underwent allogeneic hCT. Chimerism was investigated in peripheral blood using the vNTR-pCR method (vNTR: variable number of tandem repeats, minisatellites). In the group of 54 allogeneic hCTs done, complete chimerism (CC) was found in 46 patients, mixed chimerism (MC) in five and no engraftment in three patients, respectively. gvhd occured after 24 and relapse after 10 hCT. out of 46 CC patients, 22 patients developed gvhd and 6 patients experienced relapse, concerning of five MC patients, two developed gvhd and three developed relapse. By comparing the type of chimerism with gvhd or relapse development, respectively, only the type of chimerism statistically significantly (p = 0.00012) correlated with relapse, i.e. the risk of relapse was lower in the CC patients compared to the MC patients. A positive impact of gvL (gvL – graft versus leukemia) reaction to lower occurrence of relapse was not observed either. To summarize, our results indicate that the CC patients experience lower risk of relapse. Complete the chimerism is not associated with lower risk of the gvhd development.

Keywords: Allogeneic haematopoietic cell transplantation (HCT), chimerism, VNTR- variable number of tandem repeats, graft versus host disease (GvHD), relapse.