Onkológia 6/2014

Klinické, histopatologické, imunohistochemické a genetické aspekty stratifikácie meduloblastómov

MUDr. Kristína Husáková, MUDr. Marián Švajdler ml., MUDr. Boris Rychlý, PhD.

Meduloblastóm patrí medzi embryonálne mozgové nádory zadnej lebečnej jamy a je najčastejší malígny detský mozgový tumor. V minulosti sa meduloblastómy považovali za jednu jednotku, v skutočnosti sú však biologicky heterogénnou skupinou nádorov minimálne so štyrmi biologicky a aj prognosticky odlišnými skupinami: WNT, SHH, skupina 3, skupina 4. Nesporné pokroky v liečbe meduloblastómov sú brzdené výskytom závažných nežiaducich účinkov liečby u dlhodobo prežívajúcich pacientov. To vedie k potrebe čo najpresnejšej prognostickej stratifikácie pacientov s možnosťou redukovať dávky chemo- a rádioterapie u menej rizikových skupín. Klasicky boli stratifikovaní pacienti na základe veku, metastatického statusu v čase diagnózy, radikality resekcie, histologického typu, MYCC a MYCN amplifikácie. Táto stratifikácia je v súčasnosti zlepšovaná zaraďovaním do opisovaných genetických skupín. Identifikácia konkrétnych genetických signálnych dráh v neposlednom rade získava na význame aj pre nové cielené terapie. Odlišovanie jednotlivých genetických skupín meduloblastómov by malo byť zohľadnené v nasledujúcej SZO klasifikácii mozgových nádorov.

Kľúčové slová: meduloblastóm, genetika, WNT, SHH, skupina 3, skupina 4.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Clinical, histopathological, immunohistochemical and genetic aspects of stratification medulloblastomas

Medulloblastoma belongs to embryonal brain tumors occurring in posterior fossa and is a most frequent malignant brain neoplasm in children. Once considered a single diagnostic entity, they are in fact a biologically heterogeneous group of neoplasms with at least four biologically and prognostically distinct groups: WNT, SHH, group 3, group 4. Indisputable progress in medulloblastoma treatment is hampered by serious side effects of therapy in long-term survivors. This led to the need of accurate prognostic stratification with the possibility of reduction in a dose of chemo- and radiotherapy in lower risk group. Classically medulloblastomas were stratified by age, metastatic status at the time of diagnosis, radicallity of resection, histologic type, MYCC and MYCN amplification. This stratification is being improved by separating meduloblastomas into the described genetic groups. Last but not least, identification of genetic signaling pathways is important for new targeted therapies. Differentiation into specific genetic medulloblastoma groups should be reflected in the new WHO classification of tumors of the central nervous system.

Keywords: medulloblastoma, genetics, WNT, SHH, group 3, group 4.