Onkológia 2/2017

Klasifikácia a diagnostika indolentných B-bunkových neoplázií v kontexte novej SZO klasifikácie 2016

MUDr. Tomáš Balhárek, PhD., prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Indolentné B-bunkové neoplázie predstavujú heterogénnu skupinu nádorov z periférnych B-buniek, ktoré sa vyznačujú pomalým rastom, pomerne dlho nevýraznou symptomatológiou, tendenciou k diseminácii a zvyčajne nevyliečiteľnosťou. Ich terminológia a histopatologická diagnostika prešla v kontexte novej klasifikácie z roku 2016 zmenami, ktorých cieľom je najmä integrácia genetických zmien, zlepšenie diagnostiky a zohľadnenie existencie zriedkavých foriem niektorých B-bunkových neoplázií.

Kľúčové slová: indolentné B-bunkové neoplázie, SZO klasifikácia 2016

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Classification and diagnostics of indolent B-cell neoplasms in the context of the new WHO classification 2016

Indolent B-cell neoplasms represent heterogenous group of tumours arising from peripheral B-cells. They are characterized with slow growth, indistinct initial symptomatology, tendency to disseminate and incurability. Their terminology and histopathological diagnostics has undergone changes in relation to new classification from the year 2016, which brings closer integration of morphology with genetics, improves diagnostic criteria and reflects existency of rare forms of some B-cell neoplasms.

Keywords: indolent B-cell neoplasms, WHO classification 2016