Onkológia 4/2014

Kastračne rezistentný karcinóm prostaty – je niečo nové v roku 2014?

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Karcinóm prostaty (KP) je najčastejšie sa vyskytujúcou solídnou neoplazmou v Európe, a aj preto je považovaný za jeden z hlavných medicínskych problémov mužskej populácie. KP je nesmierne komplikovaný a interindividuálne rozdielny nádor. Spôsob liečby závisí od viacerých faktorov, ale predovšetkým od štádia rakoviny prostaty. V staršom názvosloví sa používal termín hormonálne rezistentný karcinóm prostaty (HRKP). HRKP progreduje napriek kastračným hladinám testosterónu dosiahnutým androgénnou deprivačnou terapiou (ADT) a ktorý je rezistentný na akúkoľvek hormonálnu liečbu. V súčasnosti sa namiesto HRKP čoraz viac používa názov kastračne rezistentný karcinóm prostaty (KRKP), ktorý je ešte schopný reagovať na určité hormonálne manipulácie, napriek tomu, že spĺňa kritériá pre HRKP. Tento stav pravdepodobne vyplýva z klonálnej selekcie na androgénoch nezávislých bunkových línií alebo zo zvýšenej, od ligandov nezávislej, aktivácie androgénnych receptorov. Muži s KRKP predstavujú pomerne heterogénnu skupinu; sú to jednak jedinci s iba rastúcou hodnotou prostatického špecifického antigénu (PSA) v sére a bez preukázateľných metastáz, ale aj muži s početnými kostnými a/alebo viscerálnymi metastázami, s bolesťou a v zlom funkčnom stave. Prežitie kolíše v rozmedzí od niekoľkých mesiacov do štyroch a viac rokov. V minulosti boli možnosti liečby obmedzené na minimálne utíšenie prítomných bolestí. V súčasnosti máme k dispozícii oveľa viac terapeutických možností a existuje už niekoľko spôsobov liečby KRKP, ktoré nielen zlepšujú kvalitu života a zmierňujú bolesti, ale aj predlžujú celkové prežívanie pacientov. Niektoré z klinických štúdií s významnými výsledkami dosiahnutými pri liečbe KRKP sú zhrnuté v tomto dokumente. Cieľ príspevku: oboznámiť širokú medicínsku obec (ale najmä urológov a onkológov) o možnej patogenéze, komplikovanej problematike liečby a hodnotenia jej efektivity u pacientov s KRKP. Uvedenie základných údajov o súčasných a budúcich možnostiach takejto terapie. Zvýšenie základných vedomostí o liečbe KRKP by malo zlepšiť starostlivosť o pacientov s pokročilým KP.

Kľúčové slová: kastračne refraktérny (rezistentný) karcinóm prostaty, definícia, diagnostika, liečba, perspektívy terapie, hodnotenie efektivity liečby.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Castration resistant prostate cancer – something new in the year 2014?

Prostate cancer (PC) is the most frequent solid neoplasm in Europe and therefore is regarded as one of the major medical problem of the male population. PC is extremely complicated and interindividual different tumor. The method of treatment depends on several factors, but mainly on the stage of prostate cancer. The term Hormone resistant (refractory) prostate cancer (HRPC) was used in older terminology. HRPC is cancer that progresses despite castrate levels of testosterone achieved androgen deprivation therapy (ADT), wchich is resistant to any hormonal therapy. Currently is increasingly used (instead of name HRPC) name CRPC – so called PC resistant for castration (CRPC – castration resistant prostate cancer), which is still able to respond to certain hormonal manipulation, although it meets the the criteria for HRPC. This state probably arises from either clonal selection of androgen – independent cell lines or increased ligand – independent activation of androgen receptors. Men with CRPC are quite a heterogeneous group; they include men with increasing prostate specific antigen (PSA) only and no demonstrable metastases, and men who have many bone and/ or visceral metastases, pain and poor functional status. Survival can range from only a few months to 4 years or more. Historically, therapy had little effect beyond modest palliation. More recently, significantly more options have become available and there are now several treatments that not only improve quality of life and pain palliation, but also increase overall survival. Some of the trials with important results for the treatment of CRPC are summarized in this paper. Objectives of article: provide information to the general medical community (and especially urologists and oncologists) about the possible pathogenesis of CRPC, complicated issues of treatment and evaluation of its effectiveness in patients with CRPC. The article presented basic data on the current and future possibilities of such therapy. Increasing basic knowledge about treating CRPC should improve the care of patients with advanced PC.

Keywords: castration refractory (resistant) prostate cancer, definition, diagnosis, therapy, therapy perspective, evaluation of the effectiveness of treatment.