Onkológia 5/2014

Iniciálna liečba chronickej lymfocytovej leukémie

MUDr. Emília Flochová, PhD.

Chronická lymfocytová leukémia (CLL) je ochorenie s veľmi variabilným klinickým priebehom. Zlepšenie schopnosti predpovedať prognózu tejto leukémie pri použití klinických, biologických a genetických parametrov umožňuje charakterizovať pacientov s veľmi miernym priebehom, intermediárnou prognózou a agresívnym ochorením. Toto rozdelenie pomáha pri výbere liečebnej stratégie pre jednotlivé skupiny. Pacienti s aktívnym a symptomatickým ochorením alebo v pokročilých štádiách ochorenia podľa Raia alebo Binetta sú indikovaní na liečbu, pričom túto je nutné individualizovať s prihliadnutím na vek chorého, pridružené ochorenia a ciele liečby. Pre pacientov v dobrom klinickom stave, takzvaných „fit“ pacientov, predstavuje v súčasnosti štandardnú iniciálnu liečbu chemoimunoterapia s fludarabínom, cyklofosfamidom a rituximabom, pre pacientov v zlom výkonnostnom stave, takzvaných „unfit“ pacientov, je indikovaná úvodná liečba s anti CD 20 protilátkou v kombinácii s chlorambucilom.

Kľúčové slová: chronická lymfocytová leukémia, fludarabín, anti CD 20 protilátky, chemoimunoterapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Initial treatment of chronic lymphocytic leukaemia

Chronic lymphocytic leukaemia (CLL) is a disease with very variable clinical course. Improvement of the ability to predict the prognosis for patients with this form of leukaemia using clinical, biological and genetic parameters allows to characterize patients with very mild course of disease, intermediate prognosis and aggressive disease. This classification helps to choose treatment strategies for each group. Patients with active and symptomatic disease, or in advanced stages of the disease according to Rai or Binet classification systems are indicated for the treatment, and this therapy should be personalized – „tailored“, taking into account the patient‘s age, comorbidities and the aim of treatment. In patients in good clinical condition, so-called „fit patients“ currently immunochemotherapy with fludarabine, cyclophosphamide and rituximab represents the standard initial treatment and for patients with poor performance status, so-called „unfit patients“ initial treatment with anti-CD 20 antibody in combination with chlorambucil is indicated.

Keywords: chronic lymphocytic leukaemia, fludarabine, anti-CD 20 antibody, immunochemotherapy.