Onkológia 4/2023

ESMO odporúčania pre liečbu metastastického kolorektálneho karcinómu

MUDr. Juraj Beniak

Kolorektálny karcinóm je závažným zdravotným problémom na celom svete ako aj u nás, pričom Slovenská republika je na prvom mieste v incidencii a mortalite spomedzi štátov Európskej únie. Liečba metastatického kolorektálneho karcinómu (mCRC) sa za posledných 25 rokov veľmi zlepšila a v súčasnosti je medián prežívania pacientov 30 mesiacov. Za zlepšením prognózy pacientov stojí viac faktorov, medzi nimi lepšie sledovanie po primárnej chirurgickej liečbe, lepšia efektivita systémovej liečby, používanie lokálnej liečby a účinná podporná liečba. ESMO guidelines z roku 2016 priniesli ucelené odporúčania využitelné v klinickej praxi. Koncom roku 2022 vyšli nové ESMO guidelines, ktoré zohľadňujú nové poznatky a postupy na základe klinických štúdií. Cieľom tohto prehľadu je poskytnúť klinikom stručnú informáciu o odporúčaných postupoch a zmenách proti odporučeniam z roku 2016.

Kľúčové slová: metastatický kolorektálny karcinóm, odporúčania pre klinickú prax, diagnostika, liečba, sledovanie

ESMO guidelines for the treatment of metastatic colorectal cancer

Colorectal cancer is a serious health problem all over the world as well as in our country, and the Slovak Republic ranks first in terms of incidence and mortality among the countries of the European Union. The treatment of metastatic colorectal cancer has greatly improved over the past 25 years, and the median survival of patients is currently 30 months. Several factors are behind the improvement of patient prognosis, among them better follow-up after primary surgical treatment, better effectiveness of systemic treatment, use of local treatment and effective supportive treatment. ESMO guidelines from 2016 brought comprehensive guidelines that can be used in clinical practice. At the end of 2022, new ESMO guidelines were published, which capture new knowledge and patient management The aim of this review is to provide the clinician with a brief overview of guidelines and changes since 2016.

Keywords: metastatic colorectal cancer, recommendation for clinical practice, diagnosis, treatment, follow-up