Onkológia 1/2015

´Duálna inhibícia po zlyhaní NSAI ako riešenie rezistencie na hormonálnu terapiu

MUDr. Bibiána Vertáková Krakovská, PhD.

Karcinóm prsníka je celosvetovo najčastejšie zhubné nádorové ochorenie u žien. Približne 70 – 75 % nádorov prsníka vykazuje pozitivitu hormonálnych receptorov. Endokrinná liečba má dôležité postavenie, preto rozvoj endokrinnej rezistencie predstavuje obrovský problém. Je dôležité nájsť vhodnú efektívnu liečbu hormón-receptor pozitívneho (HR+) karcinómu prsníka po recidíve alebo progresii na liečbe nesteroidným inhibítorom aromatázy (NSAI). Predklinické a klinické dôkazy ukazujú, že derivát rapamycínu, everolimus (EVE), má priame protirakovinové účinky. Navyše, inhibícia mTOR môže zvýšiť účinnosť endokrinnej terapie pri nádoroch prsníka. Stratégia duálnej inhibície s endokrinnou terapiou a mTOR inhibítorom bola skúmaná v štúdii BOLERO-2. Údaje z tejto štúdie preukázali, že kombinácia everolimus (EVE) a exemestan (EXE) významne predlžuje prežívanie bez progresie (PFS) v porovnaní s placebom a exemestanom. Relatívne novou skupinou liekov sú PI3K inhibítory, umožňujú ovplyvnenie endokrinnej rezistencie zásahom do signálnej kaskády PI3kinázy. Prvé výsledky zaslepenej randomizovanej klinickej štúdie hodnotiacej úlohu PI3K inhibítora u pacientok s karcinómom prsníka boli prezentované na San Antonio Breast cancer Symposium 2014.

Kľúčové slová: karcinóm prsníka, endokrinná rezistencia, nesteroidné aromatázové inhibítory (NSAI), mTOR inhibítor everolimus.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Dual inhibition after failure of NSAI as a solution to hormone therapy resistance

Breast cancer is the most common cancer among women worldwide. Approximately 70 – 75 % of breast cancers exhibits hormone receptor positivity. Endocrine therapy plays an important role, therefore, the development of endocrine resistance is a immense problem. Effective treatments for hormone-receptor-positive (HR+) breast cancer following relapse or progression on nonsteroidal aromatase inhibitor (NSAI) therapy are urgently needed. Preclinical and clinical evidence shows that rapamycin derivative everolimus (EVE), has direct anticancer effects. Moreover, mTOR inhibition can enhance the efficacy of endocrine therapy in breast tumors. The strategy of dual inhibition with endocrine therapy and an mTOR inhibitor was investigated in the BOLERO-2 trial. Data from this trial demonstrated that everolimus and exemestane significantly prolonged progression-free survival (PFS) versus placebo plus exemestane alone. A relatively new class of drugs are inhibitors of PI3K, they allow to affect the endocrine resistance by interference with signaling cascade PI3K. The first results of the blinded randomized clinical study evaluating the role of PI3K inhibitor in patients with breast cancer were presented at SABCS 2014.

Keywords: breast cancer, endocrine resistance, non-steroidal aromatase inhibitors (NSAIs), mTOR inhibitor everolimus.