Dermatológia pre prax 1/2017

Precitlivenosť na jódové kontrastné látky

MUDr. Jana Nemšovská, MHA, prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.

Jódové kontrastné látky (JKL) sa v medicíne používajú od začiatku 20. storočia. V súvislosti s ich aplikáciou sa objavuje výskyt nezanedbateľného počtu nežiaducich reakcií, môžu byť toxické alebo hypersenzitívne. Reakcie sa delia podľa času nástupu symptómov na včasné a neskoré. V klinickom obraze v oboch prípadoch dominuje postihnutie kože. Diagnostika precitlivenosti na JKL je založená na podrobnej anamnéze, kožných testoch, in vitro vyšetreniach a provokačnom teste, ktorý je tzv. „zlatým štandardom“ vyšetrenia. Sledovanie pacienta 30 minút po ukončení vyšetrenia s JKL má význam v prevencii závažného priebehu v prípade vzniku nežiaducej reakcie, lebo medzi limitujúce faktory ovplyvňujúce priebeh včasnej hypersenzitívnej reakcie patrí adekvátna a včasná liečba. Pri rozvoji anafylaktického alebo anafylaktoidného šoku je nevyhnutná farmakoterapia, oxygenoterapia a udržanie vitálnych funkcií. Premedikácia má podľa posledných odporučení sporný význam.

Kľúčové slová: jódové kontrastné látky, precitlivenosť, včasné reakcie, neskoré reakcie, diagnostika, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hypersensitivity to iodinated contrast media

Iodinated contrast media (ICM) are introduced into clinical practice at beginning of the twentieth century. Adverse reactions to ICM are not rare and may be caused by toxicity or hypersensitivity reactions. These reactions are generally classified into immediate reactions or delayed reactions. The skin is the most affected organ in both. The diagnosis of ICM hypersensitivity is based on patient´s history, skin tests, in vitro tests and provocation test. The last one is a gold standard for establishing of the diagnosis. Early recognition of adverse reaction is essential for proper treatment. Therefore, the patient should be observed for at least 30 minutes. The therapy of anaphylactic or anaphylactoid reaction consists of pharmacotherapy, oxygen therapy and management of vital functions. Additionally, the value of premedication is considered to be controversial.

Keywords: iodinated contrast media, hypersensitivity, immediate reactions, nonimmediate reactions, diagnosis, treatment