Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2022

Terapeutické možnosti vodíka pri vybraných patologických stavoch u kriticky chorých pacientov

MUDr. Ladislav Kočan, PhD., doc. RNDr. Janka Vašková, PhD., doc. MUDr. Pavol Török, CSc., prof. MUDr. Viliam Donič, PhD., MUDr. Tomáš Grendel, PhD., MUDr. Martin Nosáľ, MUDr. Dušan Rybár, PhD., MUDr. Filip Depta, MUDr. JUDr. Peter Firment, MUDr. Štefan Imrecze, PhD.

Vodík je bezfarebný, ľahký plyn, bez chuti a zápachu. Vytvára zlúčeniny so všetkými prvkami periodickej tabuľky s výnimkou vzácnych plynov. Zlúčeniny vodíka s uhlíkom, kyslíkom, sírou a dusíkom tvoria základné stavebné jednotky organických molekúl. Plynný vodík sa vyskytuje v dvojatómovej molekule H2. Experimentálne predklinické skúsenosti poukazujú na možný benefit inhalovaného vodíka v liečbe rôznych kritických ochorení akými sú infarkt myokardu, poresuscitačný syndróm, akútne poškodenie obličiek, alebo hemoragický šok. Vodík má preukázaný antioxidačný efekt, ktorý spočíva v reakciách s reaktívnymi formami kyslíka. Má vplyv na riadenie zápalových procesov, bunkovej signalizácie, expresie génov, ako aj apoptózy buniek. Efekt liečby doplnením vodíka do zmesi plynov v dýchacom okruhu ventilátora bol sledovaný vo viacerých predklinických a klinických štúdiách so sľubnými výsledkami a predstavuje zaujímavú možnosť liečby kriticky chorých pacientov.

Kľúčové slová: antioxidant, experimentálne skúsenosti, liečba, kriticky chorí, vodík

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Therapeutic possibilities of hydrogen in selected pathological conditions in critically ill patients

Hydrogen is a colorless, light gas, tasteless and odorless. It forms compounds with all the elements of the periodic table except noble gases. Hydrogen compounds with carbon, oxygen, sulfur and nitrogen form the basic building blocks of organic molecules. Hydrogen gas occurs in the diatomic molecule H2. Experimental preclinical experience points to the potential benefit of inhaled hydrogen in the treatment of various critical diseases such as myocardial infarction, post-resuscitation syndrome, acute renal injury, or hemorrhagic shock. Hydrogen has a proven antioxidant effect, which consists in reactions with reactive oxygen species. It affects the control of inflammatory processes, cell signaling, gene expression as well as cell apoptosis. The effect of treatment by adding hydrogen to the gas mixture in the ventilator‘s breathing circuit has been studied in several preclinical and clinical studies with promising results and represents an interesting treatment option for critically ill patients.

Keywords: antioxidant, experimental experience, treatment, critically ill, hydrogen