Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2019

Peripartálna anestézia a analgézia na Slovensku a v Českej republike z pohľadu štúdie OBAAMA - INT

MUDr. Monika Grochová, PhD., doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D., MUDr. Jana Šimonová, PhD., MPH, doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., MUDr. Stanislava Richterová, PhD., MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D., MUDr. Jaroslava Macková, MUDr. Jakub Hložník, MPH, MUDr. Hedviga Ivanková, MUDr. Ján Slávik, MBA, doc. MUDr. Jan Bláha, PhD, MUDr. Radka Klozová, MUDr. Dagmar Seidlová, PhD., doc. Ing. Daniel Schwarz, PhD., MUDr. Martina Kosinová, PhD., MUDr. Lucia Várošová, MUDr. Renáta Toboláková, MUDr. Viera Lesná, MUDr. Alžbeta Magyarová

Úvod: V novembri 2015 prebehla v Českej a Slovenskej republike štúdia OBAAMA – INT (OBstetric Anaesthesia and Analgesia Month Attributes – INTernational), týkajúca sa anestézie a analgézie v peripartálnom období – anestézia pri cisárskom reze, pôrodnícka analgézia a anestézia do 2 hodín po pôrode. Celkovo bolo do štúdie zapojených 105 centier, ktoré zadali do registra 3 607 rodičiek, z toho validných 3 523 rodičiek. Zo Slovenska sa do štúdie zapojilo 35 centier, ktoré zadali do registra 1 148 validných rodičiek, v ČR 70 centier zadalo 2 375 rodičiek. Cieľ: Cieľom medzinárodnej štúdie bolo zistiť spôsoby anestézie a analgézie pri cisárskom reze, analgézie pri spontánnom pôrode (pôrodníckej analgézie), anestézie vo včasnom období po pôrode v Českej republike (ČR) a Slovenskej republike (SR). Metodika: V novembri 2015 boli vyzvané všetky oddelenia, ktoré poskytujú pôrodnícku anestéziu v ČR a SR k účasti v prospektívnej štúdii na monitorovanie súčasných výkonov pôrodníckej anestézie. Dáta boli zaznamenávané online v CLADE IS databáze (Masarykova Univerzita, Brno, ČR). Výsledky: Do štúdie sa zapojilo 71 % centier, v ktorých sa poskytuje pôrodnícka anestézia a analgézia (70 z 95 v ČR, 35 z 54 v SR); zúčastnené centrá reprezentovali 87,7 % všetkých pôrodov v ČR a 66,4 % všetkých pôrodov v SR počas novembra 2015. Do štúdie bolo zahrnutých 78,6 % všetkých cisárskych rezov (SC) v ČR a 64,2 % všetkých SC v SR, celkovo 2548 SC. Anestézia pri SC: Regionálna anestézia (RA) bola podaná u 67,0 % v SR, v ČR u 60,8 %. Preferovanými látkami pri úvode do celkovej anestézie boli v ČR aj SR thiopental a suxametonium. Analgézia po SC bola v ČR riešená systémovými opioidmi (59,3 %) a neopiátovými analgetikami (62,2 %), v SR systémové opioidy boli podané iba u 17,8 %, neopiátové analgetiká u 58,9 %. Epidurálna pooperačná analgézia bola použitá u 10,7 % rodičiek v ČR a u 3,4 % v SR. Iná pooperačná analgézia ako TAP (transversus abdominis plane block) bola použitá u 9 rodičiek v SR, infiltrácia rany u 10 rodičiek v ČR a 27 rodičiek v SR. Analgézia pri spontánnom pôrode bola podaná anestéziológmi pri 12,5 % pôrodov (ČR 12,1 %, SR 13,4 %). Vo väčšine prípadov bola podaná epidurálna analgézia (EDA) - ČR 97,2 %, SR 99,1 %. Anestézia vo včasnom popôrodnom období: Z 3523 prípadov anestéziologickej starostlivosti bolo 181 (5,1 %, 147 ČR, 47 SR) vo včasnom postpartálnom období. U 36 rodičiek (19,9 %) anestézia bola podaná po PEDA, u 3 po SC (1,7 %)). Najčastejšie to bola celková anestézia ( 136, 92,5 % rodičiek ČR, 32, 94,1 % SR). Komplikácie: Najčastejšou komplikáciou pri spinálnej anestézii boli viac ako dva pokusy o identifikáciu neuroaxiálneho priestoru (22,8 % v ČR, 24,9 % SR) pri epidurálnej anestézii a PEDA rovnako viac ako 2 pokusy (16,1 vs. 16 % ev. 15,5 %). Postpunkčné bolesti hlavy boli zaznamenané celkovo u 1,2 %. Komplikácie spojené s CA boli sťažená intubácia (1,5 % ČR, 1,1 % SR), hypertenzia (9,1 vs. 5,3 %), tachykardia (4,8 vs. 6,3 %). Záver: Táto medzinárodná štúdia je významným auditom, ktorý zistil, že anestéziologická prax v peripartálnom období je bezpečná, zistil pozitíva ale aj negatíva tejto praxe v obidvoch krajinách a bude prínosom pre ďalšie vzdelávanie anestéziológov a v zlepšovaní prístupu rodičiek hlavne k pôrodníckej analgézii. Bude tiež slúžiť pre porovnanie v budúcich rokoch.

Kľúčové slová: anestézia, analgézia, peripartálne obdobie, pôrod

Peripartal anesthesia and analgesia in Slovakia and in the Czech Republic from the OBAAMA - INT Study

Background: In November 2015 an international survey study OBAAMA – INT (OBstetric Anaesthesia and Analgesia Month Attributes – INTernational) was held in Czech and Slovak republics. The study included anaesthesia and analgesia in peripartal period – anaesthesia for Caesarean delivery (CD), obstetric analgesia and anaesthesia within 2 hours after delivery. In total 105 of centres joined the survey, which registered 3607 of patients, 3523 valid. In Slovak republic there were 35 centres, which registered 1148 of valid patients, in Czech republic 70 centres registered 2375 patients. Goal: The purpose of this international survey was to determine anaesthesia and analgesia practice for caesarean delivery, obstetric analgesia, early postpartum anaesthesia in the Czech Republic (CZE) and Slovak Republic (SVK). Methods: In November 2015 we invited all departments of obstetric anaesthesia in the CZE and SVK to participate in a prospective study to monitor consecutive peripartum obstetric anaesthesia and analgesia procedures. Data were recorded online in the CLADE IS database (Masaryk University, CZE). Results: The response rate was 71% of centres, where peripartal anaesthesia and analgesia is provided (70 of 95 in CZE, 35 of 54 in SVK); participating centres represented 87.7% of all births in CZE and 66.4% of all births in SVK during the November 2015. We enrolled 78.6% of all CD in CZE and 64.2% of all CD in SVK, in total 2548 of CD. Anaesthesia during CD: Regional anaesthesia (RA) was used in 67.0% in SVK and in 60.8% in CZE. Preferred drugs used for induction to anaesthesia were in CZE and SVK thiopental and suxamethonium. Analgesia after CD: CZE - systemic opioids 59.3%, nonopioid analgetics 62.2%; in SVK systemic opioids were used only in 17.8%, nonopioids analgetics in 58.9%. Epidural postoperative analgesia was used only in 10.7% patients in CZE and in 3.4% in SVK. Other methods of postoperative analgesia were TAP (Transversus abdominis plane) in 9 patients in SVK, infiltration of wound in 10 patients in CZE and 27 patients in SVK. Analgesia during spontaneus delivery was administered by anaesthesiologist in 12.5 % of deliveries (CZE 12,1 %, SVK 13,4 %), predominantly epidural analgesia (CZE 97,2%, SVK 99,1%). Anaesthesia in early postoperative period: From 3523 cases of anaesthetic care in 181 (5.1%, 147 CZE, 47 SVK) were performed in early postpartum period. In 36 patients (19.9%) anaesthesia was administered after obstetric analgesia, in 3 after CD (1.7%). In 136 patients (92.5%) in CZE and in 32 (94.1%) in SVK general anaesthesia was administered. Complications: The most frequent complication of spinal anaesthesia was more than 2 attempts to achieve neuraxial space (22.8% CZE, 24.9% SVK) in epidural anaesthesia and PEDA also more than 2 attempts (16.1 vs 16% ev. 15.5%). Postpunctional headache was recorded globally in 1.2%. Complications related to general anaesthesia were difficult airways (1.5% CZE, 1.1% SVK), hypertension (9.1 vs 5.3%) and tachycardia (4.8 vs 6.3%). Conclusion: This international study is an important audit, which found that anaesthesiology practice in peripartal period is safe. It found positive but also negative parts of this practice in both countries and will be a valuable asset for next education of anaesthesiologists and in improvement of access of parturient mainly to labour analgesia, which is actually weak in both countries. The audit will serve for comparison in the future.

Keywords: anaesthesia, analgesia, peripartal period, labour