Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2023

F 0.1 (Flow in 1d.00 msec.) ako parameter ventilačného úsilia počas ventilačnej podpory

doc. MUDr. Pavol Török, CSc., MUDr. Dušan Rybár, PhD., MUDr. Filip Depta, MUDr. Martin Nosáľ, MUDr. Ladislav Kočan, PhD., prof. MUDr. Viliam Donič, PhD., MUDr. Tomáš Grendel, PhD., MUDr. JUDr. Peter Firment, PhD., MUDr. Štefan Imrecze PhD., doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.

Autori v práci opisujú matematický model pomerne nového spôsobu neinvazívneho monitorovania prediktorov weaningu, ale aj potenciálneho pľúcneho poškodenia, a to parameter F0.1 (prietok plynu dýchacím okruhom za prvých 100 msek inspíria) u pacientov napojených na ventilátor v režimoch ventilačnej podpory. Analyzujú matematický model vychádzajúci z reálne meraných veličín, ktoré boli prepracované do modelovej situácie. V príklade modelu dospelého pacienta vypočítali, že hodnoty F0.1 do 4 l/min sú pre weaning nedostatočné (nedostatočný inspiračný drive). Pre hodnoty 5 – 22 l/min je inspiračný drive bezpečný ako pre weaning, tak z hľadiska potenciálneho pľúcneho poškodenia. Hodnoty nad 22 l/min začínajú byť rizikové a pri hodnotách nad 30 l/min dochádza takmer vždy k poškodeniu pľúc (SILI – patient self inflicted lung injury). Kontinuálne zobrazovanie F0.1 umožňuje v reálnom čase vyhodnocovať interakciu medzi ventilátorom a dychovou aktivitou pacienta v prípade aplikácie ktoréhokoľvek spôsobu podpornej ventilácie a korigovať nedostatky nastavenia na strane ventilátora. Na strane pacienta nás môže viesť k zásadným zmenám liečby (sedácie, relaxácie, sanácie dýchacích ciest, a pod.), aby nedošlo k situácii samopoškodenia pľúc pacienta hyperventiláciou P-SILI.

Kľúčové slová: UVP, weaning, matematický model monitorovania parametrov weaningu

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

F 0.1 (Flow in 1d.00 msec.) as a parameter of ventilation drive during ventilation support

In this model study, authors describe F0.1 (gas flow through the respiratory circuit during the first 100 msec of inspiration) as a predictor of weaning from mechanical ventilation in patients in supported modes of ventilation. Authors are using real, measured data that have been processed into a model situation in the adult patient. They suggested values of F0.1 up to 4 l/min are insufficient for weaning due to insufficient inspiratory drive. With values of 5-22 l/min, the inspiratory drive seems to be safe for both, weaning and also potential lung damage. Patients with F0.1values above 22 l/min are at risk of weaning failure, and values above 30 l/min have the potential to cause lung damage in terms of patient self-inflicted lung injury (P-SILI). Continuous monitoring of F0.1 allows real-time evaluation of the interaction between the patient and the ventilator during supported modes of ventilation. Based on that, correction of the deficiencies on the ventilator side are possible. From the patient’s perspective, this means fundamental changes in treatment (deepening or weaning of sedation, improved airway sanitation, etc.) to avoid P-SILI.

Keywords: UVP, weaning, mathematical model for monitoring weaning parameters