Via practica 5/2012

Zlepšená adherencia pacienta s artériovou hypertenziou – dostupná možnosť skvalitnenia starostlivosti?

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc., prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD., doc. PhDr. Darina Brukkerová, PhD., MPH, MUDr. Jana Sokolová, PhD.

Cieľom práce bolo spoznať a porovnať názory pacientov s artériovou hypertenziou a všeobecných lekárov pre dospelých (VLD) na adherenciu. Metódou bolo dotazníkové zisťovanie oslovením 100 VLD a 500 pacientov. Výsledky potvrdili záujem o problematiku, návratnosť dotazníkov – 95% VLD, 42,8 % pacienti. Závery – nonadherencia je častou príčinou neuspokojivej odpovede pacienta s artériovou hypertenziou na liečbu. Vzostup adherencie je bazálnym predpokladom skvalitnenia zdravotnej starostlivosti, bez nutnosti výraznejšieho navýšenia prostriedkov.

Kľúčové slová: adherencia, arteriálna hypertenzia, všeobecný lekár, pacient.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Enhanced patient adherence to hypertension - available option improving the quality of care?

The aim of this work was to explore and compare the views of patients with arterial hypertension and general practitioners on adherence. The method was a questionnaire survey addressing 100 GP and 500 patients. The results confirmed their interest in the issue, return questionnaires – 95% GP, 42.8% patients. Conclusions – nonadherence is a common cause of unsatisfactory patient’s response to treatment with arterial hypertension. Rise of adherence is a prerequisite for basal improve health care of patients with arterial hypertension.

Keywords: adherence, arterial hypertension, general practitioner, patient.