Via practica 2/2007

Zákonné podmienky pri vydávaní osvedčení

JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.

Základnými právnymi predpismi, ktoré upravujú postup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla sú zákon č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o premávke“) a vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 164/1997 Z.z. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na držanie a nosenie zbraní a streliva upravuje zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zbraniach a strelive“) a vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 252/1997 Z.z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie zbraní a streliva. Tieto vyšetrenia nie sú uhrádzané zo zdravotného poistenia. Autori poskytujú prehľad platnej legislatívy v danej oblasti.

Kľúčové slová: Slovensko, zdravotná spôsobilosť, posudzovanie, vodičský preukaz, zbrane a strelivo

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť