Via practica 6/2016

Posudzovanie zdravotného stavu vo vzťahu k práci

MUDr. Ahmadullah Fathi

Pri vypracovávaní lekárskeho posudku vo vzťahu k práci v zmysle princípu lege artis by mal lekár disponovať istými konkrétnymi vedomosťami. K najdôležitejším patria znalosť aktuálnych právnych predpisov, prehľad o faktoroch práce a pracovného prostredia, vedomosť o náplni lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci. Správne vedená dokumentácia je dôkazom poctivo vykonanej práce a zároveň právnou ochranou, hlavne vtedy, keď posudzovaný nie je stotožnený so záverom posudku. Cieľom článku je priblížiť problematiku posudzovania zdravotného stavu vo vzťahu k práci všeobecným lekárom pre dospelých.

Kľúčové slová: lekársky posudok, posudzovanie, zdravotný stav, všeobecný lekár, práca

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Medical assessment of health status in relation to work

In order to elaborate a medical assessment of health status in relation to work, according to the principles of lege artis, the doctor should have some specific skills. Most important include knowledge of up to date legislation, overview of work and work environment factors, and mastering the content of check-ups in relation to work. Properly maintained documentation is the proof of job well done and a mean of legal protection, especially if the assessed does not approve the conclusion of the assessment. The purpose of this article is to clarify the issue of assessing health condition in relation to work to general practitioners.

Keywords: medical evaluation, assessment, health, general practitioner, work