Via practica 5/2011

Pompeho choroba – nové trendy v diagnostike a liečbe

doc. MUDr. Peter Špalek, PhD., MUDr. Anna Hlavatá, PhD.

Pompeho choroba je vzácne autozómovo recesívne, progresívne, zneschopňujúce a obvykle fatálne neuromuskulárne ochorenie, ktoré je zapríčinené deficitom kyslej lyzozomálnej α-glukozidázy. Charakterizuje ho akumulácia glykogénu v svalovom tkanive, ktorá spôsobuje progresívnu svalovú slabosť. Manifestácia v dojčenskom veku je spojená s výraznou svalovou slabosťou, kardiomyopatiou a respiračným zlyhávaním. Vznik v detstve a v dospelosti je spojený so slabosťou proximálneho končatinového svalstva, záťažovou dyspnoe a respiračnou nedostatočnosťou. Zisťovanie aktivity α-glukozidázy v suchej kvapke krvi predstavuje rýchlu a spoľahlivú diagnostickú metódu pre Pompeho chorobu, najmä ako iniciálny screeningový test. Diagnózu Pompeho choroby definitívne potvrdí enzymologické vyšetrenie zisťujúce aktivitu α-glukozidázy v kultúrach fibroblastov a svalových vlákien alebo molekulárne-genetické vyšetrenie. Donedávna nebola u pacientov s Pompeho chorobou k dispozícii žiadna liečba, dojčatá s Pompeho chorobou zomierali obvykle ešte pred prvým rokom života. Nedávny objav enzymatickej substitučnej liečby výrazne zlepšil prognostické vyhliadky pacientov quo ad vitam a kvalitu ich života, významne zlepšuje svalové motorické a respiračné funkcie. V roku 2004 bol vytvorený celosvetový register Pompeho choroby, ktorý zahŕňa údaje o tomto ochorení, vrátane 4 slovenských pacientov. Článok poukazuje na nové poznatky o patogenéze, klinickom obraze, diagnostike a substitučnej enzýmovej liečbe Pompeho choroby.

Kľúčové slová: Pompeho choroba, deficit α-glukozidázy, svalová slabosť, diagnostika, enzymatická substitučná liečba rekombinantnou α-glukozidázou, register Pompeho choroby

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pompe disease – new trends in diagnosis and treatment

Pompe disease is a rare autosomal recessive, progressive, debilitating, and often fatal neuromuscular disorder caused by deficiency of lysosomal acid α-glucosidase. It is characterized by the accumulation of glycogen in muscle tissue that leads to progressive muscle weakness and loss of function. Presentation in infancy is associated with severe muscle weakness, cardiomyopathy and respiratory failure. Juvenile- and adult-onset typically present with proximal muscle weakness and are associated with exertional dyspnoe or respiratory insufficiency. Determination of α-glucosidase activity in a dried blood spot provides a rapid and reliable diagnostic method for Pompe disease, especially as the initial screening test. Confirmatory testing for Pompe disease should be performed by measuring of α-glucosidase activity in cultures of fibroblasts or muscle tissue, or by DNA testing. There was no treatment for Pompe disease until recently, and infants with Pompe disease usually died within the first year of life. The recent development of recombinant α-glucosidase has dramatically improved the life expectancy and quality of life with improvements of muscle motor and respiratory functions in all forms of Pompe disease. The Pompe Registry established in 2004 represents worldwide data collection on this rare disease, including four Slovak patients. This article focuses on the pathogenesis, presentation, diagnosis and enzyme replacement therapy for Pompe disease.

Keywords: Pompe disease, α-glucosidase deficiency, muscle weakness, diagnosis, enzyme replacement therapy with recombinant α-glucosidase, Pompe Registry