Via practica 1/2019

Periférne artériové ochorenie dolných končatín v ambulancii všeobecného lekára

doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD., MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH, prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

Periférne artériové ochorenie dolných končatín (PAODK)je často manifestáciou polyvaskulárneho aterotrombotického procesu s veľmi vysokou kardio-vaskulárnou (KV) morbiditou a mortalitou. Choroba je v klinickej praxi poddiagnostikovaná a nedostatočne liečená. Symptomatická forma PAO DK je v populácii frekventovane zastúpená hlavne u diabetikov, seniorov a imobilných pacientov. Meranie členkovo-brachiálneho tlakového indexu (ABI) predstavuje bazálnu, neinvazívnu metódu na potvrdenie PAO DK i stratifikáciu KV rizika v populácii. Čo najlepšia kontrola rizikových faktorov aterosklerózy a modifikácia životného štýlu s kinezioterapiou môže stabilizovať chorobu u väčšiny klaudikantov. Pacient s kritickou končatinovou ischémiou sa má vždy hospitalizovať s cieľom multidisciplinárneho posúdenia možnosti revaskularizačnej liečby

Kľúčové slová: periférne artériové ochorenie dolných končatín, kardio-vaskulárne riziko, diagnostika, ABI, liečba

Peripheral arterial disease (PAD) of lower extremity in general practitioner practice

Peripheral arterial disease (PAD) of lower extremity is often manifestation of polyvascular disease with very high cardio-vascular (CV) morbidity and mortality. PAD is underestimated and undertreated in clinical practice. Asymptomatic form of PAD is common in diabetic, elderly and immobile population of patients. Measurement of ankle-brachial pressure index is basic noninvasive method for estimation of PAD as well as stratification of CV risk in population. The best control of atherosclerotic risk factors and life-style modification with exercise therapy in intermittent claudication can stabilize the disease in majority of patients. In patients with critical limb ischemia should be always multidiscpilinary vascular approach in hospital with possibility of revascularisation therapy.

Keywords: peripheral arterial disease of lower extremity, cardio-vascular risk, diagnosis, ABI, therapy