Via practica 5/2005

Inzulínová rezistencia a syndróm polycystických ovárií

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc., MUDr. Ingrid Dravecká

Syndróm polycystických ovárií (PCOS) charakterizovaný hyperandrogenizmom, anovuláciou a metabolickým syndrómom v súčasnosti patrí medzi najčastejšie endokrinopatie u žien vo fertilnom veku. Hyperinzulinémia, ktorá je kompenzačným prejavom inzulínovej rezistencie, je jednou z jeho hlavných charakteristík. V súčasnosti sa tejto problematike venuje zvýšený záujem vzhľadom na predispozíciu k rôznym metabolickým ochoreniam (diabetes mellitus, dyslipidémia, ateroskleróza, hypertenzia). U obéznych žien sa hyperinzulinémia vyskytuje 2–3 × častejšie než u štíhlych žien. Pokles hyperinzulinémie redukciou hmotnosti alebo pri liečbe inzulínovými senzitizérmi vedie k úprave menštruačného cyklu a zároveň znižuje riziko diabetes mellitus II. typu a kardiovaskulárnych ochorení v neskoršom veku. Obezita, ktorá sa často spája s hyperinzulinémiou, zohráva pri poruchách menštruačného cyklu rovnako závažnú úlohu. Pokles hmotnosti u obéznych žien s anovuláciou môže viesť k úprave menštruačných abnormalít. Redukcia hmotnosti je preto prvým terapeutickým riešením u obéznych pacientiek s PCOS.

Kľúčové slová: anovulácia, polycystické ováriá, inzulínová rezistencia, hyperinzulinémia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

INSULIN RESISTANCE AND THE POLYCYSTIC OVARY SYNDROME

Polycystic ovary syndrome (PCOS) is characterized by hyperandrogenism, anovulation and metabolic syndrome and is currently one of the most frequent endocrinopaties in women of fertile age. Hyperinsulinemia as a compensatory mechanism of insuline resistance, represents the main symptom of PCOS. Nowadays there is a great interest about this problem, because hyperinsulinemia and insulin resistance are associated with various metabolic disorders (diabetes mellitus, dyslipidemia, atherosclerosis, arterial hypertension). Hyperinsulinemia occurs 2-3 times frequently in obese compared to lean women. Decrease of hyperinsulinemia using method of weight reduction or treatment with insulin sensitisers leads to a correction of menstrual cycle abnormalities and reduces a risk of diabetes mellitus II type such as cardiovascular diseses. Obesity, frequently asscociated with hyperinsulinemia, plays an important role in menstrual cycle abnormalities. So that weight reduction represents the first therapeutic approach in the treatment of obese patients with PCOS.

Keywords: anovulatory cycles, polycystic ovaries, insulin resistance, hyperinsulinemia.