Via practica 2/2021

Infekčné ložiskové procesy pečene

MUDr. Mgr. Jozef Rusnák, prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.

Ochorenia pečene predstavujú každodennú prax nielen gastroenterológov, ale aj všeobecných lekárov pre dospelých či internistov. Aj keď v popredí záujmov súčasnej hepatológie je nealkoholová tuková choroba pečene a vírusová hepatitída typu C, nemali by sme zabúdať na menej časté, ale o to závažnejšie infekčné ochorenia pečene. Na možnosť zriedkavej infekcie pečene by sme mali myslieť pri diferenciálnej diagnostike u pacienta so septickými teplotami a bolesťou pod pravým rebrovým oblúkom. Patogenéza infekcií pečene je multifaktoriálna. Z hľadiska prognózy zohráva dôležitú úlohu výkonnostný stav pacienta, nakoľko tieto infekcie postihujú častejšie imunokompromitovaných pacientov vyššieho veku. V diagnostike je nutné klásť dôraz na cestovnú anamnézu a zobrazovacie vyšetrenia, ako ultrasonografia a CT. V terapii sa uplatňujú širokospektrálne antibiotiká alebo je nevyhnutná chirurgická liečba. V nasledujúcom článku prinášame súhrnné informácie o etiopatogenéze, klinickom obraze, diagnostike a liečbe infekčných ložiskových procesov pečene.

Kľúčové slová: pečeň, diagnostika, absces, terapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Infectious liver foci

Liver diseases is a daily practice not only for gastroenterologists but also for general practitioners for adults or internist. Although not-alcoholic fatty liver disease and hepatitis C virus are at the forefront of current hepatology, we should not forget the less common, but even more serious, infectious liver disease. The possibility of a rare liver infection should be considered in the differential diagnosis of a patient with septic temperatures and pain under the right rib arch. The pathogenesis of liver infections is multifactorial. The patient´s performance status plays an important role in the prognosis as these infections affect more frequently immunocompromised elderly patients. In the diagnosis it is necessary to emphasize travel history, imaging examinations such as ultrasonography and CT. Broad spectrum antibiotics are used in the therapy or surgical treatment is the necessary. In the following article we present a summary of etiopathogenesis, clinical picture, diagnosis and treatment of infectious liver foci.

Keywords: liver, diagnosis, abscess, therapy