Via practica 5/2022

Indikácie ambulantnej enterálnej výživy

Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mimoriadny profesor

Malnutrícia napriek tomu, že predstavuje závažné zdravotné riziká pre väčšinu pacientov, stále patrí medzi nedostatočne diagnostikované a liečené medicínske problémy. Vo viacerých krajinách jej skríning, diagnostika a liečba predstavujú neoddeliteľnú súčasť zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na rozsah problematiky malnutrície je potrebná multiodborová spolupráca, ktorou je možné zlepšiť nielen zdravotný stav a kvalitu života pacientov, ale v neposlednom rade aj znížiť finančné náklady spojené s jej komplikáciami. Klinická výživa je významnou súčasťou zdravotnej starostlivosti o pacientov, ktorí štandardným príjmom potravy nie sú schopní pokryť všetky nároky, resp. potrebujú modifikovaný prístup a zloženie výživy. Od roku 2014 môžu aj všeobecní lekári samostatne za presne stanovených podmienok manažovať ambulantnú enterálnu klinickú výživu, čím sa zabezpečila jej lepšia dostupnosť pre indikovanú skupinu pacientov v starostlivosti všeobecných lekárov.

Kľúčové slová: malnutrícia, skríning, diagnostika, klinická výživa, enterálna výživa, preskripcia, sipping

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Indications of enteral clinical nutrition

Malnutrition constitutes serious health risks for most patients. Nevertheless, is a poorly diagnosed and treated medical problem. In several countries screening, diagnosis and treatment of malnutrition represent an integral part of healthcare. Due to the scope of the issue is the necessary cooperation of many specialists. Early screening, diagnosis and treatment would improve not only the health and the quality of patient life and, last but not least, financial costs associated with its complications. Clinical nutrition is a significant part of health care for the patients suffering from food intake problem and need a modified approach and composition of nutrition. In year 2014, was allowed that also general practitioners can independently, under precise conditions to manage enteral clinical nutrition, thereby ensuring a better availability of enteral nutrition for the indicated group of patients in general practitioners.

Keywords: malnutrion, screening, diagnosis, clinical nutrition, enteral nutrition, prescription, sipping