Via practica 4/2019

Benefity kombinovanej liečby artériovej hypertenzie

doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.

Artériová hypertenzia je vážny globálny zdravotný problém, ktorý postihuje milióny pacientov. Hoci sú k dispozícii moderné a účinné antihypertenzíva, väčšina pacientov má nedostatočne upravený krvný tlak. Preto si pacienti s hypertenziou na dosiahnutie terapeutických cieľov budú vyžadovať kombinovanú antihypertenzívnu liečbu. Aktuálne 2018 ESC/ESH Odporúčania pre manažment artériovej hypertenzie odporúčajú začatie liečby dvoma liečivami – ako fixnou kombináciou liekov. Kombinovaná terapia má lepší antihypertenzívny účinok ako použitie vysokých dávok monoterapie, lepšia je i adherencia k liečbe. Taktiež sa dokázal prínos fixnej kombinácie liekov pre prognózu pacientov. V porovnaní s voľnými kombináciami antihypertenzív sa potvrdila signifikantná redukcia kardiovaskulárnych príhod.

Kľúčové slová: monoterapia, fixné kombinácie liekov, adherencia k liečbe, prognóza

Benefits of combination therapy in the treatment of arterial hypertension

Arterial hypertension is a serious global health issue, affecting millions of patients. Although modern and effective antihypertensive drugs are available, most patients remain with a suboptimal blood pressure control. Therefore, hypertensive patients will need a combination of antihypertensive agents to achieve the therapeutic goals. Recent 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension recommend initiating treatment with two drugs – as fixed drug combination. Combination therapy provides greater antihypertensive effect than the use of high doses of monotherapy, and adherence to treatment is also better. The benefit of fixed combination therapy for patient prognosis has also been confirmed. Compared to free antihypertensive combinations, there has been a significant reduction in cardiovascular events.

Keywords: monotherapy, fixed drug combinations, adherence to treatment, prognosis