Vaskulárna medicína 1-2/2012

Trombocytové koncentráty a ich použitie

MUDr. Pavol Hollý, prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Renáta Pizurová, MUDr. Lenka Bartošová, PhD., Bc. Oľga Škvarenková, Jana Zeiselová

Používanie trombocytových koncentrátov sa v posledných rokoch výrazne zvýšilo, predovšetkým v dôsledku zvýšenia intenzívnej starostlivosti a liečby u pacientov s hematologickými a onkologickými ochoreniami. Cieľom článku je poskytnúť celkový prehľad o použití trombocytových koncentrátov, vrátane platných indikácií pre ich podanie, ktoré vychádzajú z vypracovaných odporúčaných protokolov jednotlivých krajín EÚ. Rozoznávame dve hlavné indikácie podania: indikácia profylaktická a indikácia terapeutická. Správna indikácia zvoleného transfúzneho prípravku v správny čas je výsledkom posúdenia pomeru medzi rizikom podania/nepodania transfúzie a očakávaným prínosom pre pacienta.

Kľúčové slová: trombocytové koncentráty, správna indikácia, profylaxia, terapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Platelet concentrates and their application

The application of platelet concentrates has significantly increased in recent years mainly due to the increased intensive care and treatment in patients with hematological and oncological diseases. The purpose of this article is to provide a review on the use of platelet concentrates, including appropriate indications and administration based on recommendations and protocols of individual EU countries. There are two main indications of platelet concentrate administration: prophylaxis and treatment. Correct indication of appropriate blood product at the right time is a result of considering the risk of transfusion, risk of patient’s worsening without transfusion and the expected benefit for patient.

Keywords: platelet concentrates, correct indication, prophylaxis, therapy.