Vaskulárna medicína 1/2010

Perioperačný manažment dlhodobo antikoagulovaných pacientov

doc. MUDr. Ján Staško, PhD., doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.

Význam perioperačného manažmentu pacientov, ktorí vyžadujú dočasné prerušenie dlhodobej antikoagulačnej liečby kvôli chirurgickému alebo invazívnemu výkonu, neustále stúpa. Pri perioperačnom antikoagulačnom manažmente je potrebné zvážiť dve hlavné riziká: a) riziko tromboembólie pre pacienta po prerušení perorálnej antikoagulačnej liečby a b) riziko krvácania, ktoré je spojené s chirurgickým alebo invazívnym výkonom. Článok sa zaoberá praktickými protokolmi perioperačného antikoagulačného manažmentu, tzv. premosťujúcej liečby, ktoré boli vypracované na základe hodnotenia tromboembolického rizika pacienta.

Kľúčové slová: perioperačný manažment, antikoagulanciá, heparín, rizikové faktory, trombóza, krvácanie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The perioperative management of patients on long-term anticoagulant therapy

The perioperative management of patients who require temporary interruption of oral anticoagulant therapy because of surgery or other invasive procedures is a topic of strong importance. The two main issues that need to be considered in the perioperative anticoagulant management are as followed: a) the patient’s risk of thromboembolic event when anticoagulant therapy is interrupted and b) the risk of bleeding that is associated with the surgery or procedure. This review explores management protocols of the perioperative anticoagulation, so called bridging therapy, that were prepared according to assessment of the patient´s thromboembolic risk.

Keywords: perioperative management, anticoagulants, heparin, risk factors, thrombosis, bleeding