Vaskulárna medicína 2/2021

Chirurgická revaskularizácia u pacientov s diabetickou nohou

MUDr. Simona Mesárošová, MUDr. Jaroslav Galko, MUDr. Ján Hruškovič, MUDr. Juraj Tóth, MUDr. Ivan Bedevelskyy, MUDr. Ľubomír Bódiš, MUDr. Zdenka Milá, MUDr. Martin Duchoň, MUDr. Jakub Boďo, MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc.

Diabetická noha predstavuje vážny medicínsky problém. Napriek pokrokom v liečbe diabetu a jeho dlhodobých komplikácií je obliterujúca choroba dolných končatín najzávažnejším etiologickým faktorom vysokej amputácie končatiny. Stále vysoké percento pacientov s diabetickou nohou prichádza o dolnú končatinu, predovšetkým v štádiu kritickej končatinovej ischémie, pričom možnosti záchrany u nich nie sú vyčerpané. Zvládnutie ischémie je nevyhnutným predpokladom na záchranu končatiny, ktorá okrem udržania sociálneho statusu pacienta znamená aj zníženie morbidity a mortality a v konečnom dôsledku aj ekonomický prínos pre zdravotnícky systém. Arteriálne rekonštrukcie u pacientov s diabetickou nohou majú významnú úlohu pri záchrane dolnej končatiny, najčastejšie sú to distálne by-passy (femorokrurálne a pedálne).

Kľúčové slová: diabetická noha, kritická končatinová ischémia, pedálny by-pass, záchrana končatiny

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Surgical revascularization in patients with diabetic foot

Diabetic foot is serious medical problem. The lower extremity occlusive disease despite advances in treatment remains a major cause of large limb amputation in diabetic patients. Many patients with diabetic foot are undergoing larg limb amputation, especially in stage of critical limb ischemia, even if not all the possibilities for treatment are used. Limb salvage helps to hold the social status of the patient, reduces morbidity and mortality and creates economic benefits for medical services system. Arterial reconstructions in diabetic patients play very important role in the salvation of the lower limb, the most common are distal bypasses (femorocrural and pedal bypasses).

Keywords: diabetic foot, critical limb ischemia, pedal bypass, limb salvage