Vaskulárna medicína 3/2016

Biologické a hematologické aspekty bunkovej liečby kritickej končatinovej ischémie

MUDr. Jan Hudeček, CSc., MUDr. Igor Šinák, PhD., MUDr. Ľuboš Hlinka, PhD., MUDr. Renáta Talapková, PhD., MUDr. Lenka Patkaňová, MUDr. Marián Fedor, PhD., Ing. Jana Fedorová, PhD.

Kritická končatinová ischémia (KKI) predstavuje konečné klinické štádium periférneho artériového ochorenia dolných končatín (PAO). Ide o ochorenie s výrazne nepriaznivou prognózou. Do 12 mesiacov približne 22 % pacientov podstúpi rozsiahlu amputáciu a 12 – 33 % zomiera. Štandardnú liečbu predstavuje okamžitý chirurgický alebo endovaskulárny revaskularizačný výkon. Napriek významnému pokroku v endovaskulárnej a chirurgickej liečbe, nemôže časť pacientov podstúpiť zmienené výkony. Samotná konzervatívna liečba bez revaskularizácie takmer neodvratne vyúsťuje do rozsiahlej amputácie. V nadväznosti na úspech v pilotných štúdiách sa ako sľubná alternatíva pre liečbu KKI ukazuje bunková liečba na báze implantácie kmeňových buniek do ischemického tkaniva. Cieľom je navodenie novotvorby ciev prostredníctvom priameho zabudovania buniek a tiež stimulačného efektu extracelulárnych mediátorov a rastových faktorov.

Kľúčové slová: kmeňové bunky, kritická končatinová ischémia, angiogenéza, bunková liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Biological and hematological aspects of cell therapy critical limb ischemia

Critical limb ischemia (CLI) represents an advanced disease state of peripheral arterial disease (PAD). CLI is associated with poor prognosis, when within 12 months 22% patients undergo major amputation while mortality accounts for 12-33%. Standard treatment of CLI is prompt surgical or endovascular revascularization. However, a considerable proportion of patients are not eligible to these treatment strategies. Conservative treatment without revascularization is almost invariably followed by major limb amputation. After the success in pilot studies, the cell-based therapy is emerging as promising alternative for CLI patients. The aim of treatment is stimulation of angiogenesis by cellular components as well as exogenous molecular and cellular agents.

Keywords: stem cells, critical limb ischemia, angiogenesis, cell treatment